HİZMETLERİMİZ

KİŞİ HUKUKU

Kişi, toplumun temelini oluşturan birey demektir. Toplumda yaşayan bu bireylerin kişilik hakları ve varlığı ile ilgili hukuki ihlallerin ve hukuka aykırılıklarının düzeltilmesi gerekmiş ve kişiler hukukuna ihtiyaç duyulmuştur.

T.C Anayasası 5. Madde: Devletin temel amaç ve görevleri, Türk milletinin bağımsızlığını ve bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini, Cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak, kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak; kişinin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya, insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmaktır.

Aynı doğrultuda T.C Anayasası 10.maddesi kanun önünde eşitlik başlığıyla, herkesin eşitliğini ve kanun önünde bir ayrımcılık yapılamayacağını düzenler. Anayasa 13.madde ve devamı maddeleri temel hak ve hürriyetlerin kötüye kullanılamayacağını, kişi dokunulmazlığı ve maddi, manevi varlığını duyulması gereken saygı, kişi hürriyetinin önemini, güvenliğini düzenler.

Görülmektedir ki; Kişi hürriyeti ve güvenliği anayasaca tesis altına alınmış önemli bir mevzudur ve kişiyi soyut bir şekilde ele alıp inceleyen bir daldır, diğer hukuki ilişkilerin örneğin aile hukukunun, miras hukukunun, eşya hukukunun temelini teşkil eder.

Türk Medeni Kanunu 2002 Yılında günün ihtiyaçlarına uygun olarak yeniden kaleme alındı ve 8 Aralık 2001 tarih ve 24607 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak 1 Ocak 2002 tarihinden itibaren 17 Şubat 1926 tarihli 743 Sayılı Türk Kanunu Medenisi yerine yürürlüğe girdi.

Kişi hukukuyla alakalı davalar hukuk mahkemelerinde açılmaktadır. Kişiliğe saldırı, manevi değerlerin korunması ile vasi tayini, nüfus kaydı, evlat edinme gibi hasımsız davaları konu alan davalar da sulh hukuk mahkemesinde görülmektedir.

Kişi Hukuku; Gerçek Kişiler (TMK Md. 8 ve 46 arası), Tüzel Kişiler (TMK Md. 47 ve 117 arası) kısımlarından oluşur.

Gerçek Kişiler de kendi içinde Kişilik (TMK Md. 8 ve 35 arası), Kişisel Durum Sicili (TMK Md. 36 ve 46 arası) bölümlerinden oluşur.

Tüzel Kişiler ise; Genel Bilgiler (TMK Md. 47 ve 55 arası), Dernekler (TMK 56 ve 100 arası), Vakıflar (TMK Md. 101 ve 117 arası)

Hukuk kuralının sağladığı yetkilerden ve yüklediği sorumluluklardan yararlananlar hukuk önünde hak sahibi kişilerdir.

Hukukta kişiler gerçek kişiler ve tüzel kişiler olmak üzere ikiye ayrılır. Gerçek kişiler insanlar, Tüzel Kişiler de hukuk önünde hak sahibi olabilen kişi topluluklarıdır. Gerçek kişilerde kişilik sağ ve tam doğumla kazanılır ve ölümle sona erer. Gerçek kişilerde kişinin ölüme kadar yaşadığı her şey Kişiler Hukukunun konusunu oluşturmaktadır.

Türk Kişi Hukuku'na hâkim ilkeler arasında; kişilik haklarının korunması, kişi temel hak ve özgürlüklerinin tesisinin sağlanması, kişilerin kendi tasarruf yetkilerinde bulunan haklarının korunması, hakkını koruyamayacak durumda olan kişilerin mağdur bırakılmaması  belirtilebilir. 

Kişilerin hakları hangi koşullarda kazanıp kaybedeceklerini ve bunları nasıl kullanacaklarını düzenleyen kişi hukukunun sık rastlanan isim değişikliği davası, vasi tayini davası, nüfus kaydının düzeltilmesi davası, yaş küçültme ve düzeltilmesi davası, evlat edinme davası gibi davalar ofisimizin çalışma alanlarından olup Ofisimiz bu alanlarda en kaliteli avukatlık hizmetlerini vermeyi hedeflemektedir.

cheap jordans|wholesale air max|wholesale jordans|wholesale jewelry