AJANDA
2015/8353 KARAR SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI

25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesi, 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci ve geçici 6 ncı maddeleri ile 21/2/2001 tarihli ve 4629 sayılı Bazı Fonların Tasfiyesi Hakkında Kanunun geçici 1 nci maddesine dayanılarak hazırlanan ve nazı mallara uygulanacak katma değer vergisi oranlarının, özel tüketim vergisi oran ve tutarlarının ve tütün fonu tutarlarının tespitini içeren 29/12/2015 tarihinde kararlaştırılan 2015/8353 Karar Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 1 Ocak 2016 Tarihli 29580 Sayılı Resmî Gazete Yayınlandı.

2015/8353 Karar Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı