AJANDA
VERGİ BORÇLARI YAPILANDIRMASINI DA İÇEREN 6552 SAYILI TORBA YASA YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

İlk halinde vergi cezası ve fer'ilerinin de af kapsamına dahil edilmesini öngören yasa teklifi, son hali ile 6552 Sayılı İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN adıyla 11.09.2014 tarihli 29116 mük sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Çok sayıda Kanunda düzenleme getiren “Torba Yasa”, Vergi Usul Kanunu kapsamındaki borçlar için 6552 Sayılı Kanununun 73’inci maddesini 1’inci fıkrasının b bendinde, “6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında takip edilen asli ve ferî amme alacaklarından kesinleşmiş olup bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla vadesi geldiği hâlde ödenmemiş olan ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan alacakların ödenmemiş kısmının tamamı ile bunlara bağlı faiz, cezai faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi ferî amme alacakları yerine bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; ödenmemiş alacağın sadece ferî alacaktan ibaret olması hâlinde ferî alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu maddede belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla alacaklara bağlı faiz, cezai faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi ferî amme alacaklarının tahsilinden vazgeçilir.” hükmünü taşıyor. Buna göre, vergi aslı ve vergi aslına bağlı olan cezalar aynen tahsil edilecek; faiz, cezai faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi feri alacaklardan vazgeçilerek bunların yerine Yİ-ÜFE (Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi) hesaplanarak tekrardan yapılandırılacak.

Yapılandırma içerisinde taksitli ödeme imkânı sunuldu. Buna göre mükellefler 6, 9, 12 veya 18 eşit taksitte ödeme seçeneklerinden birini tercih edebilirler. Ancak taksitlendirme halinde yapılacak ödemeler sırasıyla 1,05; 1,07; 1,10; 1,15 katsayısı ile çarpılacak.

Mükellefler, taksit ödeme süresince yıllık gelir veya kurumlar vergilerini, gelir (stopaj) vergisi, kurumlar (stopaj) vergisi, katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi ile ilgili verilen beyannameler üzerine tahakkuk eden bu vergileri çok zor durum olmaksızın her bir vergi türü itibarıyla bir takvim yılında ikiden fazla vadesinde ödememeleri ya da eksik ödemeleri hâlinde belirtilen madde hükümlerine göre yapılandırılan borçlarına ilişkin kalan taksitlerini ödeme haklarını kaybedecekler.

Yasa’nın bu hükmünden yararlanmak için açılmış borçluların, davalarından vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları koşulu öngörüldü. Davadan vazgeçme dilekçeleri ise ilgili tahsil dairesine verilecek ve bu dilekçelerin tahsil dairelerine verildiği tarih, ilgili yargı merciine verildiği tarih sayılarak dilekçeler ilgili yargı merciine gönderilecek.

Bu madde hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların bu Kanunun yayımlandığı tarih olan 11.09.2014’ü izleyen ikinci ayın sonuna kadar başvuruda bulunmaları gerekiyor.