ADRESTE BULUNAMAMA, FATURANIN GERÇEK BİR MAL VE HİZMET TESLİMİNE DAYANMADIĞINA KARİNE TEŞKİL ETMEZDanıştay 9. Daire 16.02.2011 gün, 2010/331 E. 2011/395 K. sayılı kararı ile mükellef hakkında düzenlenen yoklama fişine göre belirtilen adreste bulunmadığı yönündeki tespitten hareketle düzenlen faturaların gerçek bir mal ve hizmet teslimine dayanmadığına karine teşkil etmeyeceğine hükmetti.

Söz konusu kararın Dairece hazırlanan gerekçesi ise şu şekilde:

“… mükellefi olan “…” hakkında sahte ve muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenlediğine ilişkin olarak herhangi bir vergi tekniği raporu bulunmadığı gibi davacının hesaplarını inceleyen inceleme elemanının; bu mükellef hakkında düzenlenen yoklama fişine göre belirtilen adreste bulunmadığı yönündeki tespitten hareketle davacıya düzenlediği faturaların gerçek bir mal ve hizmet teslimine dayanmadığına karine teşkil etmeyeceği, bu durumda, “...” ye ait fatura içeriği emtiaların gerçekten alınmadığı veya bu faturaların komisyon karşılığı düzenlendiği hukuken geçerli somut verilerle ortaya konulmadan yapılan cezalı tarhiyatta isabet görülmemiştir.

Dayandığı hukuki ve kanuni nedenlerle gerekçesi yukarıda açıklanan Vergi Mahkemesi kararı, aynı gerekçe ve nedenlerle Dairemizce de uygun görülmüş olup, temyiz istemine ilişkin dilekçede ileri sürülen iddialar sözü geçen kararın bozulmasını sağlayacak durumda bulunmadığından temyiz isteminin reddine karar verilmiştir.”İndir