AKARYAKIT ÜRÜNLERİNİN KDV DÜZENLEMESİ AYRIDIR, “KDV DAHİLDİR” İFADESİNE AYRICA GEREK YOKTUR.Danıştay 9. Daire 31.05.2002 gün, 2001/4301 E., 2002/4835 K. sayılı kararı akaryakıt ürünleri kdv düzenlemesi ayrı bir düzenlemeye tabi olduğundan ayrıca ‘kdv dahildir’ ifadesinin ayrıca yer almasına gerek olmadığına hükmetti.

Dava ile ilgili yerel mahkeme kararını da onayan Danıştay 9.Daire kararının gerekçesi şöyle;

“…Dosyanın incelenmesinden, 1995 yılına ait defter ve belgelerini incelemeye ibraz etmemesi üzerine yükümlünün katma değer vergisi indirimleri kabul edilmeyerek adına dava konusu cezalı tarhiyatın yapıldığı, Vergi Mahkemesince ara kararı ile söz konusu defter ve belgelerin istenildiği, yapılan inceleme sonucu ... Petrol'den alınan yedi adet motorin faturasında katma değer vergisinin dâhil olduğuna ilişkin olarak herhangi bir bilgiye yer verilmediğinin tespiti üzerine bu faturalara dayanılarak yapılan katma değer vergisinin indiriminin kabul edilmediği, cezalı tarhiyatın bu kısmının kusur cezalı olarak onandığı, geri kalan kısmının terkin edildiği anlaşılmıştır.

Katma Değer Vergisi Kanununun 34. maddesinde, mal ve hizmetlere ait katma değer vergisinin, alış faturası üzerinde ayrıca gösterilmesi ve kanuni defterlere kaydedilmesi halinde indirimden yararlanılabileceği belirtilmiştir. Ancak, akaryakıt ürünlerinin fiyatları tarife ile Devlet Kontrolünde tespit edilip, bu fiyatlar katma değer vergisi dâhil olarak belirlendiğinden ve böylece petrol ürünlerindeki katma değer vergisi uygulaması ayrı bir düzenlemeye tabi tutulduğundan faturada ayrıca katma değer vergisi dahildir ibaresinin gösterilmesine gerek bulunmamaktadır.

Bu durumda, yükümlünün ... Petrol'den aldığı motorin faturalarında katma değer vergisi dahil olduğuna ilişkin olarak herhangi bir ibareye yer verilmemesi nedeniyle bu faturalarda yer alan katma değer vergilerinin indirimini kabul etmeyen Vergi Mahkemesi kararının bu kısma ilişkin hüküm fıkrasında isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle vergi dairesi müdürlüğü temyiz isteminin reddine, yükümlü temyiz isteminin kabulüne, Elazığ Vergi Mahkemesinin 31.5.2001 tarih ve 2001/51 sayılı kararının ... Petrol'den alınan faturalar nedeniyle yapılan cezalı tarhiyata ilişkin hüküm fıkrasının bozulmasına, diğer hüküm fıkralarının onanmasına karar verilmiştir…”
İndir