AKTİFE ALINAN MONTE EDİLMEMİŞ MAKİNELER İÇİN AMORTİSMAN AYRILABİLİRAKTİFE ALINAN MONTE EDİLMEMİŞ MAKİNELER İÇİN AMORTİSMAN AYRILABİLİR

Danıştay 4. Daire 08.02.2011 gün, 2010/3723 E., 2011/574 k., sayılı kararı ile aktife alınan monte edilmemiş makineler için amortisman ayrılabileceğine hükmetti.

Vergi Mahkemesi “Davacı şirketin yurtdışından 18.12.2003 ila 31.12.2003 tarihli gümrük beyannameleriyle ithal edip, 31.12.2003 tarihinde kayıtlarına intikal ettirdiği makineler için ayırdığı amortisman gideri kabul edilmeyerek ikmalen tarhiyat önerildiği, buna göre, makinelerin 2003 yılında demonte durumda bulunduğu, montaj işlemlerinin tamamlanmadığı, kullanıma hazır hale gelmediğinden amortisman ayrılamayacağı ileri sürülerek kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınan tutarın giderler arasından çıkarılması suretiyle bulunan matrah farkı üzerinden ikmalen tarhiyat yapıldığı, davacı tarafından 31.12.2003 tarihli geçici kabul tutanağında belirtildiği üzere ithal edilen makinelerin 31.12.2003 tarihi itibariyle monte edilmiş ve kullanıma hazır olarak teslim alındığı ileri sürülmüş ise de, sözleşmeye göre montaj işlemlerine teslimattan sonra başlanacağının kararlaştırılması ve gümrük beyannamelerinde “demonte vaziyette, partiler halinde” ibaresine yer verilmesi karşısında makinelerin 2003 yılında kullanıma hazır halde bulunmadığı ve şirket aktifine girmediği anlaşıldığından ayrılan amortisman tutarının giderler arasından çıkarılması suretiyle yapılan ikmalen tarhiyatta hukuka aykırılık bulunmadığı” gerekçesiyle davayı reddetmiş, kararın davacı tarafından temyiz edilmesi üzerine, Danıştay “213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 313. maddesinde, işletmede bir yıldan fazla kullanılan ve yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz bulunan gayrimenkullerle 269. madde gereğince gayrimenkul gibi değerlenen iktisadi kıymetlerin, alet, edavat, mefruşat, demirbaş ve sinema filmlerinin birinci kısımdaki esaslara göre tespit edilen değerinin bu kanun hükümlerine göre yok edilmesinin amortismanın mevzuunu teşkil ettiği belirtilmiş, 320. maddesinde de, amortisman süresinin kıymetlerin aktife girdiği yıldan başlayacağı hükmüne yer verilmiştir. Bu hükümlere göre bir iktisadi kıymetin, amortismana tabi tutulabilmesi için işletmenin aktifine girmiş olması gerekmektedir.

İncelenen dosyada; davacı şirketin 18.12.2003 ila 31.12.2003 tarihli gümrük beyannameleriyle ithal ettiği makinelerin 31.12.2003 tarihinde işletme aktifine girmiş olduğu anlaşıldığından uyuşmazlık yılında bu makineler için amortisman ayrılmasında hukuka aykırılık bulunmamaktadır. Dolayısıyla, aksi görüşle yapılan ikmalen tarhiyatta ve bu tarhiyat kısmına ilişkin davayı reddeden Vergi Mahkemesi kararında hukuka uyarlık görülmemiştir.” gerekçesi ile Vergi Mahkemesi kararını bozmuştur.İndir