ALIŞ FATURALARI DAVANIN HER AŞAMASINDA İLERİ SÜRÜLEBİLİR,GERÇEKLİĞİ DE BİLİRKİŞİYLE ARAŞTIRILMALIDIRDanıştay 9. Daire 03.04.2008 gün, 2007/3844 E., 2008/1713 K. sayılı kararı ile yerel mahkemeye alış faturası sunulamamış olsa dahi bunun temyiz aşamasında sunulabileceğine ve alış faturalarının gerçekliğinin bilirkişi marifetiyle araştırılması gerektiğine hükmetti.

Vergi Mahkemesinin; “…dosyanın incelenmesinden, akaryakıt ve orman ürünleri ticareti ile uğraşan davacı şirketin 2003 yılına ilişkin defter ve belgelerini, incelemeye ibraz etmek üzere muhasebeciye götürürken araçta çıkan yangın nedeniyle incelemeye ibraz etmemesi, haklarında sahte fatura düzenlediklerine dair tespitler bulunan E. Ltd. Şti., E.D. Ltd. Şti., Ö. Tic. Ltd. Şti. ile U. Ltd. Şti. tarafından davacı adına fatura düzenlendiğinin tespit edilmesi ve ... Asliye Hukuk Mahkemesince yaptırılan bilirkişi incelemesi ile 2005 yılına ait satış faturaları ile bir kısım klasörde emtia alışlarına ilişkin belgelerin yandığının belirlenmesi üzerine 2003 yılına ilişkin defter ve belgelerin yandığı kabul edilmeyerek 2003/Ocak-Kasım dönemlerine ilişkin indirim konusu katma değer vergilerinin reddedildiğinin, 2003/Aralık dönemini ise başka bir vergi inceleme elemanınca incelenmesi ve indirim konusu katma değer vergileri hususunda tenkit getirilmemesi nedeniyle sadece hakkında sahte fatura düzenlendiğine dair tespitler bulunan E. Ltd. Şti. tarafından düzenlenen faturalarda gösterilen indirim konusu katma değer vergilerinin reddi suretiyle dava konusu cezalı tarhiyatın yapıldığının anlaşıldığı, davacı şirket hakkında sahte belge kullandığı yönünde tespitler bulunması, Adli Yargıda yaptırılan bilirkişi incelemesinde 2003 yılı defter ve belgelerinin yandığı hususunda somut ve açık bir tespitin bulunmaması ve ara kararı ile alış belgeleri istenildiği halde belgelerin ibraz edilmemesi karşısında defter ve belgelerin incelemeye ibraz edilmeyerek gizlendiğinin kabulü gerektiği, davacı şirketçe 2003 yılı hesaplarının daha önce incelendiği ve tarh edilen cezalı vergiler için uzlaşmaya varıldığı, bu nedenle aynı yıl için tarhiyat yapılamayacağı ileri sürülmekte ise de, daha önce yapılan incelemenin sadece 2003/Aralık dönemini kapsaması ve bu husus göz önünde bulundurularak bu dönem için sahte fatura dışındaki indirim konusu katma değer vergilerinin reddedilmemesi bu dönemde davacıya fatura düzenleyen E. Ltd. Şti.’nin ... no.lu dosyada verilen kararda sahte fatura düzenlediğine hükmedilmesi nedeniyle ileri sürülen iddiada isabet bulunmayıp, davacı adına yapılan cezalı tarhiyatın yasaya uygun olduğu…” kararı 2003 yılı defter ve belgelerinin yandığından bahisle incelemeye ibraz edilmemesi ve bir kısım alış faturalarının sahte olduğunun tespit edilmesi üzerine 2003/Ocak-Aralık dönemlerine ilişkin olarak re’sen tarh olunan katma değer vergisi ile kesilen üç kat vergi zıyaı cezasının kaldırılması istemiyle temyiz edilmiştir.

Temyizi kabul eden Danıştay 9. Daire kararı şöyledir; “…davacı tarafından ileri sürülen iddialar Vergi Mahkemesi kararının 2003/Aralık dönemine ilişkin olarak tarh olunan katma değer vergisinin sahte faturaya isabet eden kısmına ve bu kısma ait üç kat vergi zıyaı cezasına ilişkin hüküm fıkrasının bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

2003/Ocak-Kasım dönemlerine ilişkin indirim konusu katma değer vergilerinin reddi suretiyle yapılan cezalı tarhiyata gelince;

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 30. maddesinde “resen vergi tarhı” tanımlanmış, aynı maddenin 3. bendinde bu kanuna göre tutulması mecburi olan defterlerin hepsi veya bir kısmı tutulmamış veya tasdik ettirilmemiş veya vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlara herhangi bir sebeple ibraz edilmemiş olması halinde maddi delillerin var olmadığının kabul edileceği belirtilmiştir. Olayda, defter ve belgelerin yandığından bahisle ibraz edilmemesi nedeniyle vergi matrahının tamamen veya kısmen maddi delillere dayanılarak saptanması olanağı ortadan kalkmış olduğundan resen takdir sebebinin varlığının kabulü zorunlu hale gelmiştir. Açıklanan nedenlerle temyiz isteminin kısmen kabulüne, kısmen reddine, Vergi Mahkemesinin kararının 2003/Aralık dönemine ilişkin olarak tarh olunan toplam ( ... ) TL’lik cezalı vergiye ilişkin hüküm fıkrasının onanmasına, geri kalan cezalı vergiye ilişkin hüküm fıkrası ile 2003/Ocak-Kasım dönemlerine ait cezalı vergiye ilişkin hüküm fıkrasının bozulmasına, karar verilmiştir…”İndir