ARAŞTIRMA YAPMADAN VE TARAFLAR ARASINDAKİ GERÇEK İLİŞKİYİ ORTAYA ÇIKARMADAN CEZA KESİLMEMESİ GEREKİRDanıştay 9. Daire 22.05.2012 gün, 2008/7281 E., 2012/2865 K., sayılı kararı ile; somut bir araştırma yapmadan ve taraflar arasındaki gerçek ilişkiyi ortaya çıkarmadan cezaya hükmedilmemesi gerektiğine hükmetti.

İzmir 2. Vergi Mahkemesi’nin “…davacı hakkında bir kısım alışlarını sahte faturalarla belgelendirdiği yolunda düzenlenen vergi inceleme raporuna istinaden 2002/Ocak-Mart dönemlerine ilişkin olarak resen tarh edilen üç kat vergi zıyaı cezalı katma değer vergisi ile kesilen özel usulsüzlük cezasının terkini istemiyle açılan davayı; dosyanın incelenmesinden, davacının sahte fatura aldığı iddia edilen … Vergi Dairesinin … vergi numaralı mükellefi … Demir Çelik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. hakkında düzenlenen 4.10.2006 tarih ve VDENR-2006-827/63 sayılı vergi tekniği raporu ile aynı Vergi Dairesinin … vergi numaralı mükellefi Tasfiye Halinde … Metal Pazarlama Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. hakkında düzenlenen 13.4.2007 tarih ve VDENR-2007-762/9 sayılı vergi tekniği raporu ve eklerinin incelenmesi sonucu adı geçen mükellefler tarafından düzenlenen ve davacının kayıtlarına yansıtmış olduğu faturaların gerçek bir mal teslimi ve hizmet ifasına dayanmadığı sonucuna varıldığından dava konusu cezalı tarhiyatta hukuka aykırılık bulunmadığı…”  kararı özel usulsüzlük cezası kesilebilmesi için, 213 sayılı Kanunun aradığı şartların olayda gerçekleşmediğinin anlaşıldığı gerekçesiyle cezalı tarhiyata ilişkin kısmı yönünden reddeden, özel usulsüzlük cezasına ilişkin kısmı yönünden kabul eden İzmir 2. Vergi Mahkemesinin 3.4.2008 tarih ve E:2007/873, K:2008/496 sayılı kararının; davacı tarafından, dava konusu cezalı tarhiyatın terkini gerektiği, davalı idare tarafından ise, kesilen özel usulsüzlük cezasının hukuka uygun olduğu ileri sürülerek bozulması istenmiş ve temyize gidilmiştir. Temyizi kabul eden Danıştay 9. Daire’nin kararı ise şöyle olmuştur ; “… olayda, her ne kadar … Demir Çelik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ve Tasfiye Halinde … Metal Pazarlama Sanayi Ticaret Limited Şirketi hakkında yapılan tespitlere göre, anılan şirketlerin sahte fatura düzenlediği konusunda kuşkular bulunmakta ise de, anılan şirketlerin düzenlediği tüm faturaların sahte olduğu şeklinde bir genelleme yapılması mümkün olmayıp, anılan şirketlerin davacı adına düzenlediği faturaların sahte ve muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı olduğu hususunun açık ve somut bir şekilde ortaya konulması gerekmektedir. Yukarıda belirtilen tespitlerde, beyannameleri verdiği, faturalarını anlaşmalı matbaaya bastırdığı anlaşılan, … Demir Çelik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin faaliyetinin olup olmadığı, işyerinde ticari emtiasının bulunup bulunmadığı hususlarında, ihtilaflı yılda yapılmış yoklamaların bulunmaması, bunun yanı sıra Tasfiye Halinde … Metal Pazarlama Sanayi Ticaret Limited Şirketi hakkında düzenlenen yoklama tutanaklarının incelenmesinden, şirketin faaliyetine devam ettiği, işyerinde alım satımını yaptığı emtianın bulunduğu ve işçi çalıştırdığının görülmesi karşısında, anılan şirketlerin davacı adına düzenlediği faturaların sahte olduğu sonucuna varılması varsayıma dayalı bir yaklaşım olacaktır.

Bu durumda, davacı şirkete fatura düzenleyen … Demir Çelik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ile Tasfiye Halinde … Metal Pazarlama Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. hakkında düzenlenen vergi tekniği raporlarında mükelleflerin davacıya düzenlediği faturaların sahte olduğu konusunda somut bir saptama bulunmadığından, vergi mahkemesi tarafından, davanın cezalı tarhiyata ilişkin kısmının reddine karar verilmesinde isabet görülmemiştir. 

Açıklanan nedenlerle davalı idare temyiz isteminin reddine, davacı temyiz isteminin kabulüne, İzmir 2. Vergi Mahkemesinin 3.4.2008 tarih ve E:2007/873, K:2008/496 sayılı kararının cezalı katma değer vergisine ilişkin hüküm fıkrasının bozulmasına, özel usulsüzlük cezasına ilişkin hüküm fıkrasının onanmasına…”İndir