AVUKAT İLE TEMSİL EDİLEN LEHİNE AVUKATLIK ÜCRETİNE HÜKMEDİLMEMESİ KANUN YARARINA BOZMA GEREKTİRİRAVUKAT İLE TEMSİL EDİLEN LEHİNE AVUKATLIK ÜCRETİNE HÜKMEDİLMEMESİ KANUN YARARINA BOZMA GEREKTİRİR

Danıştay 3. Daire 29.09.2011 gün, 2011/1575 E., 2011/5104 k., sayılı kararı ile yargılama giderlerinin haksız çıkan taraftan alınarak haklı çıkana verilmesi ve davacıyı temsil eden avukat için vekalet ücretine hükmedilmesi gerektiğine hükmetti.

Danıştay 3. Daire’nin gerekçesi şu şekilde: “2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 51’inci maddesinde, Bölge İdare Mahkemesi kararları ile idare ve vergi mahkemelerince ve Danıştay’ca ilk derece mahkemesi olarak verilip temyiz incelemesinden geçmeden kesinleşmiş bulunan kararlardan niteliği bakımından yürürlükteki hukuka aykırı bir sonucu ifade edenlerin ilgili bakanlıkların göstereceği lüzum üzerine veya kendiliğinden Başsavcı tarafından kanun yararına temyiz olunabileceği kurala bağlanmıştır.

Öte yandan, aynı Kanunun 31’inci maddesinin göndermede bulunduğu Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 423’üncü maddesinin 6’ncı bendinde, vekalet ücreti yargılama giderleri arasında sayılmış, aynı Kanunun 417’nci maddesinde de yargılama giderlerinin davada haksız çıkan tarafa yükletileceği hükmüne yer verilmiştir.

Vergi borçları nedeniyle davacı adına düzenlenen ödeme emrini iptal eden vergi mahkemesince, davacıyı temsil eden avukat için vekalet ücretine hükmedilmediği anlaşıldığından, sözkonusu vergi mahkemesi kararının kanun yararına bozulması gerekmiştir.

İndir