BAŞMÜFETTİŞ, KURUMUYLA ALAKALI TESPİT ETTİĞİ USULSÜZLÜKLERDEN DOLAYI İHBAR İKRAMİYESİ ALAMAZDanıştay 3. Daire 12.04.2007 gün, 2006/2241 E., 2007/1160 K. sayılı kararı başmüfettişin kurumuyla alakalı tespit ettiği usulsüzlüklerden dolayı ihbar ikramiyesi alamayacağına hükmetti.

Vergi Mahkemesinin; “… Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü'nde Başmüfettiş olarak görev yapan davacının, hakkında inceleme yaptığı kurumla ilgili olarak tespit ettiği usulsüzlükleri ilgili makamlara bildirmesi görevinin gereği olduğundan ve bu inceleme sırasında tespit ettiği vergi ziyaını Maliye Bakanlığına bildirmesi ihbar niteliğinde sayılamayacağından, davacının, 1905 sayılı Kanun uyarınca ihbar ikramiyesi ödenmesi istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı…” gerekçesiyle reddedilmiştir.

Kararın temyizi üzerine kararı temyizen inceleyen Danıştay 3. Daire “… Dayandığı hukuki ve kanuni nedenlerle gerekçesi yukarıda açıklanan Vergi Mahkemesi kararı, aynı gerekçe ve nedenlerle Dairemizce de uygun görülmüş olup, temyiz istemine ilişkin dilekçede ileri sürülen iddialar sözü geçen kararın bozulmasını sağlayacak durumda bulunmadığı gibi 1905 sayılı Kanunun 6. maddesi uyarınca vergi kayıp ve kaçağını haber verene ihbar ikramiyesi ödenebilmesi için ihbar edilen hakkında yapılan inceleme sonucu vergi tahakkuk ettirilmiş olması şartı da arandığından, davacının ihbar ettiği kurum adına vergi tahakkuk ettirildiğine ilişkin bir bilgi ve belgeye de rastlanmadığından…” gerekçesi ile Vergi Mahkemesi kararını onamıştır.İndir