BİR ŞİRKETİN SALT ADRESİNDE BULUNMADIĞI GEREKÇESİYLE VARSAYIMA DAYALI CEZALI VERGİ TARH EDİLEMEZDanıştay 9. Daire 31.10.1994 gün, 1993/3003 E., 1994/4226 K. sayılı kararı ile fatura düzenleyen şirketin adresinde bulunamamasının faturanın naylon olduğunu göstermeyeceğine, böyle bir varsayımdan yola çıkarak cezalı vergi tarh edilmesinin hukuka aykırı olduğuna hükmetti.

Dairenin ilgili karara ilişkin gerekçesi ise şu şekilde:

“Olayda, anılan firmaların adreslerinde bulunmadığı, bu firmaların mal aldığı firmaların da paravan olduğu gerekçesiyle yükümlü şirkete emtia satan bu firmaların da paravan olduğu ve düzenledikleri faturaların sahte olduğu sonucuna varılarak söz konusu faturalarda yer alan katma değer vergisinin gerçekte ödenmemesi nedeniyle indirim konusu yapılamayacağından bahisle cezalı tarhiyat yapıldığı, bu tarhiyata karşı açılan davanın aynı gerekçelerle mahkemece reddedildiği anlaşılmıştır.

Dosyanın incelenmesinden, inceleme raporunda, yükümlüye emtia satan söz konusu firmalar karşıt inceleme yapıldığı, ... Dış Tic. Turizm Ltd. Şti.'nin düzenlediği faturada yer alan hasılatı katma değer vergisi beyannamesinde beyan ettiği belirtildiğine göre bu faturanın sahteliğinden bahsedilemeyeceği gibi yükümlü şirket gerek dava dilekçesi ekinde gerekse temyiz dilekçesi ekinde anılan şirketin paravan bir şirket olmadığını kanıtlamak amacıyla şirketin adresini, 1990 yılı ile ilgili döviz alım belgesi, ithalat belgesi Sermaye Artırımı ile ilgili Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi vb. belgeler ibraz etmiş olduğundan ... Dış Tic. Turizm Ltd. Şti.'nin paravan bir şirket olduğundan bahsedilemeyeceğinden inceleme elemanının bu yöndeki iddiası varsayımdan ibaret kalmaktadır.

… Mahkeme tarafından bu hususlara hiç değinilmeksizin anılan şirketlerin salt adreslerinde bulunmadıkları gerekçesiyle varsayıma dayalı olarak tarh edilen cezalı verginin onanmasında yasal isabet görülmemiştir.”İndir