BİRBİRİNİ TUTMAYAN KAYIT VE BEYANLARA DAYALI FATURALARDAN KDV İNDİRİMİ ALMAK İSABETSİZDİRDanıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu 03.04.2009 gün, 2008/809 E., 2009/159 K. sayılı kararı ile birbirini tutmayan kayıt ve beyanlara dayalı faturalardan KDV indirimi almanın isabetsiz olacağına hükmetti.

Gaziantep Vergi Mahkemesi; “…davacıya düzenlediği faturaların, sahte ve muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı olduğu, davacının bu şirketin de %94.8 hisseli ortağı ve müdürü olduğu, yine davacının ortağı ve müdürü olduğu ... Tekstil Ticaret Limited Şirketinin bilinen son adresinde yapılan yoklamada iş yerinin sürekli kapalı olduğu, fiilen faaliyette bulunulmadığı, fatura düzenleyen diğer firma olan ... Tekstil Sanayi Ticaret Limited Şirketi hakkındaki tespitlere göre şirkete ait iş yerinin sürekli kapalı olduğu, ortaklarına ulaşılamadığı, emtia aldığı dokuz ayrı firmadan bir kısmı hakkında gerçek bir teslime dayanmaksızın belge düzenledikleri yönünde inceleme raporları bulunduğu, bir kısmının ise faaliyetsiz oldukları, adreslerinde bulunamadığı, ortaklarına ve temsilcilerine ulaşılamadığının tespit edilmesi nedeniyle, davacının Eylül 1998 döneminde iadesini istediği katma değer vergilerini gerçekte yüklenmediği halde indirim konusu yaptığı sonucuna varılarak vergilendirme yapıldığı; davacının, indirim ve iadeye konu ettiği katma değer vergilerine ait alış faturalarını düzenleyen üç firmadan ikisinin paylarının %90'ından fazlasına sahip ortağı olması, bu firmalar ve davacıya fatura düzenleyen diğer firma hakkında yapılan tespitlerin ve yükümlünün ilgili dönemde indirilebilir katma değer vergisi olarak beyan ettiği 70.356.210.784 liraya ilişkin alış faturalarının, aynı firmalar tarafından bir organizasyon çerçevesinde düzenlendiğinin sabit olması karşısında, izleyen döneme devreden katma değer vergisi tutarının azaltılmasında isabetsizlik görülmediği, nitekim davacı tarafından verilen katma değer vergisi beyannamesi ekindeki yüklenilen katma değer vergisi listesinde yer alan ... Tekstil Sanayi Ticaret Limited Şirketi tarafından düzenlenen bazı alış faturalarının sonradan verilen düzeltme beyannamesi ile listeden çıkarılmasının da haksız katma değer vergisi iadesi almak için organizasyon oluşturulduğunu gösterdiği, her ne kadar inceleme elemanınca davacıya yurt dışı teslimleri nedeniyle mahsup suretiyle iade edilen katma değer vergileri yönünden yurt dışında bulunan müşteriler nezdinde inceleme ve araştırma yapılmamış ise de söz konusu ihracat işlemlerine ait alış faturalarının, gerçekten emtianın temin edildiği tedarikçi firmalardan alınan faturalar olmadığı, bir organizasyon dâhilinde birbirine fatura düzenleyen firmalardan temin edilmiş olması nedeniyle, sözü edilen alış faturalarına istinaden katma değer vergisi iadesi yapılmasına yasal olarak imkan bulunmadığı…” gerekçesiyle, davayı reddetmiştir. Davacı tarafından temyiz edilen kararı inceleyen,

Danıştay Dokuzuncu Dairesi; “…davacıya ihtilaflı dönemde fatura düzenleyen ... Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, ... Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ve ... Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin düzenledikleri faturalar yönünden yapılan tespitlerin, bu faturaların gerçekten bir teslime dayanmadığını ispatlamak için yeterli görülmediği ve inceleme raporunda da bu konuda somut bir saptama bulunmadığından, davaya konu yapılan vergilendirmede hukuka uygunluk görülmediği gerekçesiyle…” kararı bozmuştur.

Gaziantep Vergi Mahkemesi, davanın reddi yolundaki ilk kararında ısrar etmiştir. Davacının temyiz istemini inceleyen,

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu; “…faturaların içeriği itibarıyla yanıltıcı mahiyette ya da sahte olduğu yolunda somut bir tespit bulunmadığı gibi eleştiri konusu yapılan faturalardaki katma değer vergilerinin davacı tarafından ödenmediğine ilişkin bir saptamaya yer verilmediği, söz konusu faturaları düzenleyen şirketlerin ilgili dönemlerde katma değer vergisi matrahı beyan ettiklerinin de anlaşıldığı gerekçesiyle…” ısrar kararını bozmuştur.

Vergi idaresi tarafından; gerçek bir emtia teslimine dayanmadan haksız katma değer vergisi iadesi almak için organizasyon oluşturduğunun tespit edilmesi nedeniyle bu şirketlerden alınan faturalarda gösterilen katma değer vergileri indirim konusu yapılamayacağından, davanın reddi yolundaki kararın bozulması yolundaki Vergi Dava Daireleri Kurulu kararının düzeltilmesi istenmiştir.

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulunca, gereği görüşüldü: “…Eylül 1998 dönemindeki gümrük çıkış beyannameleri ile ilgili kullandığının tespitler ve bazı gümrük çıkış beyannamelerine konu ihracatların incelemeye alınması üzerine davacı ve ortağı olduğu şirketlerin faaliyet adreslerini terk etmeleri, iş hacmine uygun düşmeyecek ölçüde yüksek bedelli faturalar düzenleyen ancak, bildirimlerine bu belgeleri dahil etmeyen mükelleflerden alış yapılması, davacının doğrudan alış yapmak yerine müdürü olduğu şirketlerin kayıtlarına girmiş emtia faturalarına dayanarak işlem yapması, bu şirketlere fatura düzenleyen şirketlerin de gerçek bir emtia teslimine dayanmaksızın fatura düzenlemeleri, davacının ve müdürü olduğu şirketlerin kayıtları ile beyanlarının birbirine uymaması karşısında faturaların katma değer vergisi iadesi almak ve indirim konusu yapmak amacıyla temin edildiği ve faturalarda gösterilen vergiler gerçekte yüklenilmediğinden indirim ve iadeye konu yapılamayacağı sonucuna ulaşılmaktadır.

Bu nedenlerle vergi dairesi müdürlüğünün karar düzeltme isteminin, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 54 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının ( c ) bendi uyarınca kabulü ile Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulunun 28.12.2007 günlü ve E:2007/72,K:2007/655 sayılı kararı kaldırılmasına karar verildikten sonra davacının temyiz istemi yeniden incelendi.

Dayandığı hukuksal nedenler ve gerekçesi yukarıda açıklanan Gaziantep Vergi Mahkemesinin 19.7.2006 günlü ve E:2006/338, K:2006/659 sayılı ısrar kararı, aynı hukuksal nedenler ve gerekçe ile Kurulumuzca da uygun bulunmuş ve temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar, kararın bozulmasını gerektirecek durumda görülmemiştir. Bu nedenlerle, temyiz isteminin reddine, oyçokluğu ile karar verilmiştir…”İndir