BİRLEŞME YOLUYLA DEVRALINAN ŞİRKETİN ÖDENMİŞ SERMAYESİNİN, DAVACI ŞİRKET SERMAYESİNE İLAVE...BİRLEŞME YOLUYLA DEVRALINAN ŞİRKETİN ÖDENMİŞ SERMAYESİNİN, DAVACI ŞİRKET SERMAYESİNE İLAVE EDİLEMEYEN KISMINDAN KAYNAKLANAN BİRLEŞME PRİMİ, ENFLASYON DÜZELTMESİNE TABİ TUTULMALIDIR

Danıştay 4. Daire 25.04.2013 gün, 2011/379 E., 2013/2658 k., sayılı kararı ile birleşme yoluyla devralınan şirketin ödenmiş sermayesinin, davacı şirket sermayesine ilave edilemeyen kısmından kaynaklanan birleşme priminin enflasyon düzeltmesine tabi tutulması gerektiğine hükmetti.

Vergi Mahkemesi, birleşme yoluyla devralınan şirketin ödenmiş sermayesinin, davacı şirket sermayesine ilave edilemeyen kısmından kaynaklanan birleşme priminin enflasyon düzeltmesine tabi tutulması gerektiği ihtirazi kaydıyla verilen 2004 yılı kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden yapılan tahakkukun kaldırılması istemiyle açılan davayı reddetmiş, reddedilen kararın davacı mükellef tarafından temyiz edilmesi üzerine Danıştay 4. Daire kararı bozmuş, bozma sonrasında Vergi Mahkemesi bozmaya uyarak “birleşmenin, birleşilen kurum açısından bir sermaye artırımı sonucunu doğurduğu ve bu yönüyle artırılan sermaye tutarından daha fazla tutarda mal varlığının devralınması suretiyle ortaya çıkan birleşme priminin de özsermayenin bir unsuru olduğu, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 298 inci ve Geçici 25 inci maddesi ile 328 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde öz sermayenin unsurları parasal olmayan kıymet olarak tanımlandığından öz sermayenin bir unsuru olan birleşme priminin enflasyon düzeltmesine tabi tutulmasına hukuki bir engel bulunmadığı” gerekçesiyle tahakkuk eden verginin kaldırılmasına karar vermiş, bu kararın bu defa da davalı idare tarafından temyiz edilmesi sonrası sözkonusu kabul kararı aynı gerekçelerle Danıştay 4. Daire tarafından onanmıştır.İndir