BORÇLU ŞİRKET HAKKINDA MALVARLIĞI ARAŞTIRMASI HACİZ İŞLEMİNDEN EVVEL YAPILMALIDIRBORÇLU ŞİRKET HAKKINDA MALVARLIĞI ARAŞTIRMASI HACİZ İŞLEMİNDEN EVVEL YAPILMALIDIR

Danıştay 3. Daire 30.09.2011 gün, 2009/3895 E. 2011/5332 k. sayılı kararı ile borçlu şirket hakkında önce haciz tatbik edilmesini, ardından malvarlığı araştırması yapılmasında yasal isabet olmadığına karar verdi.

Danıştay 3. Daire’nin karar gerekçesi şu şekilde: “Dosyaya sunulan belgelerden, davacının ….plaka no.lu taşıtına 20.04.2007 gün ve 9824 sayılı haciz bildirisi ile haciz uygulanmış ise de, şirket hakkında mal varlığı araştırmasının hacizden sonraki bir tarih olan 2009 yılının Şubat ve Nisan aylarında yapıldığı, dolayısıyla haczin ilgili bulunduğu dönem itibariyle şirketin malvarlığı bulunup bulunmadığı hususunun yeterince araştırılmadığı görüldüğünden, borcun şirketten tahsili için tüm takip yollarının tüketildiğinden ve kanuni temsilcinin takibi için kanunda öngörülen şartların oluştuğundan söz edilemez.

Kaldı ki, amme alacağının tahsili amacıyla öncelikle ödeme emri düzenlenerek tebliğ edilmesi, kamu alacağının buna rağmen ödenmemesi halinde haciz uygulanması gerekmekte olup, davacı adına ödeme emri düzenlenmeksizin haciz tatbik edildiği anlaşıldığından davacının aracına uygulanan hacizde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.


İndir