CİRO PRİMİ KARŞILIĞI ORTAKLAR ADINA YAPTIRILAN YAŞAM VE SAĞLIK SİGORTASI PRİM BEDELİ GİDER YAZILAMAZŞİRKET LEHİNE TAHAKKUK EDEN CİRO PRİMİ KARŞILIĞI İÇİN ORTAKLAR ADINA YAPTIRILAN YAŞAM VE SAĞLIK SİGORTASI PRİM BEDELLERİ GİDER OLARAK KAYDEDİLEMEZ

Danıştay 4. Daire 29.04.2009 gün, 2008/373 E., 2010/2371 k., sayılı kararı ile şirket lehine tahakkuk eden ciro primi karşılığı için ortaklar adına yaptırılan yaşam ve sağlık sigortası prim bedellerinin gider olarak kaydedilemeyeceğine hükmetti.

Vergi Mahkemesi “söz konusu faturaların şirket ortağı adına yapılan sigortalara ilişkin olması nedeniyle davacı şirketin ticari kazancının elde edilmesiyle ilgisi olmadığının sabit olduğu, ancak, bayilerin alacakları ciro priminin ... Anonim Şirketi tarafından sigorta şirketlerine aktarıldığı, bayilerin bu primler için fatura düzenlemelerine karşın, bu primlere ancak 10 yıl sonra tasarruf edebileceklerinin anlaşıldığı, dolayısıyla, her iki faturanın da fiktif olduğu, vergi incelemesi esnasında mükellefin lehine olan hususların da dikkate alınması gerektiği, gelir ve gider olarak kaydedilen faturaların aynı tutarlı olması karşısında herhangi bir vergi ziyaı doğmadığı, ayrıca, davacının lehine henüz tahakkuk etmemiş olan ciro primlerinin de vergilendirilmesine olanak bulunmadığı” gerekçesiyle davanın kabulü yönünde karar vermiş ancak Danıştay “… Ancak, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun safi kurum kazancının saptanması için atıfta bulunduğu Gelir Vergisi Kanunu’na göre ticari kazancın elde edilmesinde tahakkuk esası caridir. Tahakkuk, gelirin mahiyet ve miktar itibariyle kesinleşmesini ifade etmektedir. Davacı tarafından düzenlenen faturalarda yer alan ve … Anonim Şirketi tarafından gider olarak kaydedilen ciro primlerinin mahiyet ve miktar olarak kesinleştiğinin ve davacı tarafından ilgili dönemde hasılat olarak kaydedilmesi gerektiğinin kabulü zorunludur. Davacı tarafından, sigorta bedellerinin 10 yıl sonra tasarruf edilebileceği, dolayısıyla henüz tahakkuk etmiş bir gelir bulunmadığı ileri sürülmekte ise de, vergiyi doğuran olayın Kanun’da belirtilen durumun hilafına, taraflar arasındaki özel sözleşmelerle ertelenmesine hukuken olanak bulunmamaktadır. Kaldı ki, sağlık sigortası bedellerinin geri dönüşü olmadığı gibi, sigortalananlar şirket ortakları ve yakınları olduğu için şirket lehine 10 yıl sonra bile yaşam sigortaları nedeniyle doğabilecek bir gelirden söz edilmesine de olanak yoktur.

Bu durumda, davacının düzenlediği ciro primi faturalarının hasılat olarak kaydı yerinde olup, sağlık ve yaşam sigortası prim bedellerinin gider olarak kabul edilmemesi suretiyle yapılan tarhiyatta kanuna aykırılık bulunmamaktadır. Bu nedenle, tarhiyatın kaldırılmasına ilişkin Mahkeme kararında hukuka uyarlık görülmemiştir” gerekçesi ile Vergi Mahkemesi kararını bozmuştur.İndir