DAVA DOSYASININ İYUK MD. 26/3 GEREĞİ YENİDEN İŞLEME KONMASI TAHSİLAT İŞLEMLERİNİ DURDURMAZDAVA DOSYASININ İYUK MD. 26/3 GEREĞİ YENİDEN İŞLEME KONMASI TAHSİLAT İŞLEMLERİNİ KENDİLİĞİNDEN DURDURMAZ

Danıştay 3. Daire 13.04.2011 gün, 2010/536 E., 2011/1176 k., sayılı kararı ile İYUK Md. 26/3 hükmü çerçevesinde işlemden kaldırma kararı sonrası dosyanın yeniden işleme konmasının tahsilat işlemlerini kendiliğinden durdurmayacağına, bunun için ödeme emrine karşı açılan davada yürütmenin durdurulması kararı verilmesi gerektiğine hükmetti.

Vergi Mahkemesi ödeme emirlerini iptal talebiyle açılan davayı “davacı şirket adına 2005 yılı için re'sen tarh edilen üç kat vergi ziyaı cezalı kurumlar vergisi ve geçici vergiye karşı Mahkemelerinde açılan davalarda davacıya tebligat yapılamaması nedeniyle 20.11.2008 gün ve E:2008/650, 653 sayılı kararlarla dosyaların işlemden kaldırılmasına karar verilmiş ise de 2577 sayılı Kanununun 26. maddesinin 3. fıkrasında öngörülen bir yıllık süre henüz dolmadan, 4.2.2009 tarihinde kayda giren dilekçeyle yeni adres bildirildiğinden tarhiyatın halen dava safhasında olduğunun anlaşıldığı, 2577 sayılı Kanunun 27. maddesinin 3. fıkrası uyarınca dava konusu edilen vergilerde tahsilat işlemleri kendiliğinden duracağından, dava safhasında olan vergi ve cezaların tahsili amacıyla düzenlenen ödeme emrinde hukuki isabet görülmediği” gerekçesiyle kabul etmiş, karar Vergi Dairesince “2577 sayılı Kanunun 27. maddesinin 3. fıkrası uyarınca, tarh işlemine karşı dava açılmakla duran tahsil işlemlerine, dosyanın işlemden kaldırılmasıyla kaldığı yerden devam edileceği, dosyanın yeniden işleme konulmasının tahsil işlemlerini kendiliğinden durdurmayacağı” savıyla temyiz edilmiş, Danıştay 3. Daire Vergi Dairesinin temyizini kabul ederek, “Değinilen hükümlere göre, tarhiyata karşı dava açılmakla duran tahsil işlemlerine, davacının gösterdiği adreste tebligat yapılamaması sebebiyle dosyanın işlemden kaldırılması durumunda kaldığı yerden devam edilmesi olanaklı hale gelecektir. İşlemden kaldırılan dava dosyası bir yıl içinde yeniden işleme konulsa dahi, bu durum, işlemden kaldırma kararıyla olanaklı hale gelen tahsil işlemlerine başlanmasına veya başlamışsa devamına engel değildir. Diğer bir ifadeyle, 26. maddenin 3. fıkrası uyarınca işlemden kaldırılan dosyaların yeniden işleme konulması, tahsilatı kendiliğinden durdurmayacaktır. Bu şekilde yeniden işleme konulan dosyalarda yürütmenin durdurulması isteminde bulunulması mümkün olup, mahkemece yürütmenin durdurulması isteminin kabulüne karar verilmedikçe, tahsilat işlemlerine devam edilebilir.

Davacı adına tarh edilen 2005 yılı vergi ziyaı cezalı kurumlar vergisi ve geçici vergiye karşı açılan davalarda Mahkemelerinin 20.11.2008 gün ve E:2008/650, 653 sayılı kararlarıyla işlemden kaldırma kararı verilmesi, davanın açılmasıyla duran tahsil işlemlerinin devamını olanaklı kıldığından ve 2577 sayılı Kanunun 26. maddesinin 3. fıkrasında öngörülen bir yıllık süre henüz dolmadan dosyanın yeniden işleme konulmuş olması da, tahsil işlemlerini kendiliğinden durdurmayacağından, tahakkuk eden vergilerin tahsili amacıyla ödeme emri düzenlenmesinde hukuka aykırılık bulunmamaktadır.” gerekçesi ile Vergi Mahkemesi kararını bozmuştur.İndir