E-ORTAMDA PİŞMANLIK SEÇENEĞİNİ İŞARETLEMEYEN ANCAK YARARLANMA ŞARTI MEVCUT MÜKELLEFE CEZA KESİLEMEZPİŞMANLIK HÜKÜMLERİNDEN YARARLANMA ŞARTINI KAYBETMEYEN FAKAT ELEKTRONİK ORTAMDA PİŞMANLIK SEÇENEĞİNİ İŞARETLEMEYEN MÜKELLEFE KESİLEN CEZA YASAL DEĞİLDİR

Danıştay 4. Daire, 10.06.2010 tarih 2008/997 E. 2010/3500 k. sayılı kararında pişmanlık hükümlerinden yararlanma şartını kaybetmeyen mükellefin sadece elektronik ortamda pişmanlık seçeneğini işaretlememesi nedeniyle kesilen vergi ziyaı cezasının hukuka aykırı olduğu yönündeki Vergi Mahkemesi kararını oyçokluğu ile onadı.

Danıştay 4. Daire’nin onadığı Vergi Mahkemesi kararı gerekçesi şu şekilde: “… yeni uygulamaya konulan elektronik ortamda beyanname verme usulüne göre, beyannamesini gerek uygulamanın yeni olması, gerek karmaşık bir onay ekranı bulunması nedeniyle sehven pişmanlık talebinde bulunmadan, kanuni süresinden sonra verilen beyanname seçeneğini işaretleyen davacı adına vergi ziyaı cezası kesilmiş ise de, davacının pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istemeyeceği düşünülemeyeceği gibi, aynı gün yanlışlığın farkedilerek davalı İdareye başvurulmasının davacının iradesinin pişmanlık hükümlerinden yararlanma yolunda olduğunu ortaya koyduğu, dolayısıyla, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 371. maddesinde düzenlenen pişmanlık hükümlerinden yararlanma şartını kaybetmeyen davacı şirkete, sadece elektronik ortamda pişmanlık seçeneğini işaretlememesi nedeniyle kesilen cezanın yasal olmadığı…İndir