EMTİA ALIŞLARINI BELGELENDİRMEK AMACIYLA DÜZENLENEN FATURALARLA KDV İNDİRİMİ YAPILAMAZDanıştay Dava Daireleri Kurulu 03.04.2009 gün, 2008/41 E., 2009/156 K. sayılı kararı emtia alışlarını belgelendirmek amacıyla düzenlenen faturalar gerçek bir mal teslimini yansıtmadığından bu faturalar üzerinden KDV indirimi yapılamayacağına hükmetti.

İzmir 1.Vergi Mahkemesi; “…14.10.2005 günlü ve E:2004/964, K:2005/895 sayılı kararıyla; davacıya fatura düzenleyen ... hakkında düzenlenen vergi tekniği raporunda, adı geçen şahsın 30.11.1999 - 31.12.1999 tarihleri arasında ve Ocak 2000 döneminde sahte ve muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenlediğinin tespit edilmesi üzerine hakkında fatura ticareti yapması nedeniyle tarhiyatlar yapıldığı, ( ... ) unvanıyla faaliyet gösteren ... adına yapılan bu tarhiyatlara karşı İzmir 2.Vergi Mahkemesinde açılan davaların, 30.11.1999 tarihinden sonra düzenlediği tüm faturaların herhangi bir emtia ve hizmet karşılığı olmaksızın komisyon karşılığı düzenlendiği ve komisyon geliri elde edildiği gerekçesiyle reddedildiği, yargı yerince komisyon karşılığı fatura düzenlediğine karar verilen bu şahıstan herhangi bir emtia teslim edilmeksizin temin edilen faturalarda yer alan katma değer vergilerinin indirim konusu yapılmasının mümkün olmadığı, davacının bu belgeleri bilerek kullandığı sonucuna varıldığından, vergi zıyaı cezasında da hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle, davayı reddetmiştir…” gerekçeli kararı davacı tarafından temyiz edilmiştir.

Temyiz istemini inceleyen Danıştay Dokuzuncu Dairesi; “…31.05.2007 günlü ve E:2005/5374, K:2007/2157 sayılı kararıyla; emtia aldığı ...'nun komisyon karşılığı fatura düzenlemesi nedeniyle davacı şirkete düzenlediği faturaların gerçek teslime dayanmadığı kabul edilmek suretiyle katma değer vergisi indirimlerinin kabul edilmediği anlaşılmakta ise de, davacı şirket hakkında düzenlenen 06.10.2004 tarihli vergi inceleme raporu ile yapılan karşıt inceleme sonucu ... hakkında düzenlenen 09.09.2004 tarihli vergi tekniği raporunun incelenmesinden, her iki tarafın kayıt ve beyanlarında sözü edilen faturaların yer aldığının görüldüğü, bu durumda, yapılan karşıt inceleme sonucu kayıtları bire bir tutan davacı şirketin ...'dan aldığı faturaların sahte olduğunun kabulü mümkün bulunmadığından, davanın reddi yolunda verilen kararda isabet görülmediği gerekçesiyle, kararı bozmuştur…”

Bozma kararına uymayan İzmir 1.Vergi Mahkemesi, 18.10.2007 günlü ve E:2007/1125, K:2007/1009 sayılı kararıyla; gecikme faizi eklenmeksizin ziyaı uğratılan verginin üç katı üzerinden kesilmesi gerektiği gerekçesiyle, davanın katma değer vergisi ve cezanın, bu verginin üç katına isabet eden kısmı yönünden reddi yolundaki hüküm fıkrasında ısrar etmiş, ceza fazlasını kaldırmıştır.

Israr kararını temyiz eden davacı, sahte fatura düzenlediğine dair yapılmış bir vergi incelemesi ve tarhiyat bulunmadığını, bu şahsın alış faturalarının gerçek olmadığı kabul edilse bile satış faturası düzenlediği iyi niyetli üçüncü kişilerin haklarının korunması gerektiğini ileri sürerek kararın bozulmasını istemiştir.

Hüküm veren Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulunca;

“…Mükellefler tarafından Katma Değer Vergisi Kanununun 29'uncu maddesinde düzenlenen katma değer vergisi indiriminin yapılabilmesi için vergisi indirim konusu yapılacak işlemlerle ilgili fatura ve benzeri vesikaların gerçeği yansıtması ve bu fatura ve vesikalarda gösterilerek indirim konusu yapılan katma değer vergisinin de gerçekten ödenmiş, yani indirim konusu yapan tarafından yüklenilmiş olması gerekmektedir. Gerçekleşmemiş teslim ve hizmetler dolayısıyla katma değer vergisi ödenmesi, dolayısıyla yüklenilmiş bir katma değer vergisi söz konusu olamayacağından vergi indirimi de yapılamaz.

Satıcının ve alıcının bu yöndeki iradesiyle fatura düzenlenmeksizin emtia teslimi yapılan hallerde tarafların, emtia bedeli ödemesi ve emtia teslimi yaptıkları ancak alıcının, kayıtlarında emtia girişini gösterebilmek için fatura teminine gereksinme duyduğu bilinmektedir. Bu şekilde fatura temininde; teslim edilen herhangi bir emtia veya hizmet bulunmamakla birlikte düzenlenen faturada gösterilen emtia veya hizmet bedeline göre katma değer vergisi hesaplanmakta, amaca ulaşılabilmesi için faturanın tarafları bu işlemi kayıtlarına dâhil ederek, aralarındaki işleme gerçek bir teslim görüntüsü verilebilmenin gerektirdiği diğer tüm işlemleri tamamlamaktadır. Sadece fiili bir durum olan bu yapay işlemlere hukuksal sonuç bağlanamayacağından, belgesiz alışları belgelendirmek amacıyla temin edilen faturalarda şeklen gösterilen vergi gerçekten yüklenilmiş bir vergi olmadığından, indirim konusu yapılmasına Katma Değer Vergisi Kanunu hükümleri engel oluşturmaktadır.

Yukarıda değinilen saptamalar ve yargı kararları karşısında ... tarafından davacı adına düzenlenen faturaların, faturalarda gösterilen emtianın tesliminden dolayı değil, bir kısım alışların belgelendirilmesi amacıyla temin edildiğine kanıt oluşturabilecek niteliktedir. Söz konusu faturaların kayıtlara dâhil edilmesinin sonucu olarak yapılan diğer işlemlerin varlığı faturalarda gösterilen verginin indirim konusu yapılmasını gerektirecek etkide görülmediği gibi vergilendirme dönemine ait gelir tablosu karşısında fatura tutarlarının davacının ticari işlem hacmine uygun düşmediği de saptandığından davanın reddi yolundaki ısrar kararında hukuka aykırılık görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle temyiz isteminin reddine, 03.04.2009 tarihinde oyçokluğu ile karar verilmiştir…”İndir