EMTİA TESLİMİNE DAYANMAYAN FATURALAR BELGESİZ ALIŞLARI BELGELENDİRMEK İÇİN KAYITLARA EKLENEBİLİRDANIŞTAY VERGİ DAVA DAİRELERİ KURULU 20.3.2009 tarihli E. 2007/697 K. 2009/111 sayılı kararı ile emtia teslimine dayanmayan faturaların belgesiz alışları belgelendirmek için kayıtlara eklenebileceğine hükmetti.

Adana 2. Vergi Mahkemesi “ … Ticaret Limited Şirketinin 2002 yılında gerçek alış ve satışlarının bulunduğu, alışlarının çoğunun sahte olmasının, satışlarının da tamamının sahte olduğunu göstermediği, yapılan incelemede; akaryakıt istasyonu kiraladığı, bu istasyonda yeraltı tanklarının ve akaryakıt istasyonuna ait akaryakıt pompası, su motoru, su tankı gibi muhtelif demirbaşlarının bulunduğunun saptandığı, ayrıca şirketin aktifine kayıtlı araçlarının mevcut olduğu, öte yandan, adı geçen şirketin alımını yaptığı emtia bedelinin düşük ya da yüksek olup olmadığı ve bu alışlardan dolayı davacı şirketin bir çıkar sağladığı yolunda herhangi bir tespit de yapılmadığından, davacı tarafından bilinmesi mümkün olmayan fatura düzenleyen şirket hakkındaki tespitlerden hareketle, davacıya düzenlediği faturaların gerçeği yansıtmadığı sonucuna varılamayacağı, kaldı ki; … Şirketi hakkında, komisyon karşılığı fatura ticareti yapması nedeniyle 2002 yılı için yapılan cezalı kurumlar vergisi ve gelir (stopaj) vergisi tarhiyatının … Vergi Mahkemesinin kararlarıyla kaldırıldığı, bu nedenle davacı adına, sözü edilen şirketten alınan faturalarda yer alan katma değer vergisi indirimlerinin kabul edilmemesi suretiyle yapılan tarhiyatta hukuka uygunluk görülmediği” gerekçesiyle tarhiyatı kaldırmıştır. Vergi dairesi müdürlüğünün temyiz istemini inceleyen Danıştay Üçüncü Dairesi”  Davacı şirketin 2002 yılında maliyet kayıtlarına dahil ettiği faturaların düzenleyicisi ... Şirketi hakkında emtia teslim etmeksizin fatura düzenlemekten elde ettiği komisyon gelirini beyan dışı bırakması nedeniyle salınan kurumlar vergisini; şirketin gider kaydettiği faturaların düzenleyicileri hakkındaki tespitlerin faturaların sahte olduğunun kabulüne yeterli bulunmaması ve şirketin satışlarıyla ilgili inceleme yapılmamasının da yasaya aykırı görülmesi nedeniyle kaldıran Adana 1. Vergi Mahkemesinin … kararının, vergi idaresinin temyiz başvurusu üzerine verilen Danıştay Üçüncü Dairesinin kararıyla adı geçen firmanın alış ve satış tutarlarının, sahip olduğu tanker ve yeraltı tanklarının kapasitesiyle uyumlu olup olmadığı araştırılarak adına düzenlenen faturaların sahte olduğu da dikkate alınmak suretiyle yeniden bir karar verilmek üzere bozulduğu, bozma kararı üzerine verilecek kararın sonucu dava konusu tarhiyatı etkileyeceğinden, vergilendirme hakkında, Danıştay Üçüncü Dairesinin söz konusu kararında yer alan esaslar dikkate alınarak yeniden karar verilmesi gerektiği” gerekçesiyle kararı bozmuştur.

Bozma kararına uymayan Adana 2. Vergi Mahkemesi ilk kararında ısrar etmiştir. Israr kararı vergi idaresi tarafından temyiz edilmiştir.

Danıştay Vergi Daireleri Kurulu; “Hangi taahhüt işi için ve hangi hizmet teslimleri nedeniyle yapılmış alışlara ait olduğu tespit edilemeyen faturalarda yer alan akaryakıtın sevk yerinin irsaliyeler ve hakediş belgelerinden belirlenecek teslim yeri ve miktarı ile teslim tarihlerine uygunluğu başka kanıtlarla doğrulanmadıkça, maliyetlere dahil edilen faturaların gerçekten yapılmış bir teslime dayandığının kabul edilmesi olanaklı değildir. Bir faturada satıcının alıcıya teslim ettiği emtia bedelini temsil etmek üzere düzenlenen çek lehdarının satıcı, keşide edenin de alıcı olması gerekir. Bu yüzden, iki tacir arasındaki alım-satıma konu emtia bedelinin ödendiğine kanıt oluşturabilecek ve emtiayı alan tarafından keşide edilen çekin satıcı adına değil de hamiline yazılı düzenlenmesi ticari icaplara uygun değildir. … Şirketinden, gerçekten faturalarda gösterilen tarihte, aynı birim fiyatla ve faturalarda gösterilen miktarda motorin aldığını, motorinin davacıya ne şekilde ve hangi taşıma araçlarıyla taşınarak teslim edildiğini, fatura tutarlarının makbuz karşılığı, nakten veya çekle ödendiği iddiası ile ilgili belgeleri, çeklere ve tahsilatına ait kayıtların hangi faturadan doğan borca ilişkin olduğunu, yirmi bir fatura ile yapılan motorin alışının hangi taahhüt işinin maliyetine dahil edildiğini ve bu işlere ait hakediş belgelerine tarih, teslim yeri ve miktar olarak uygunluğunu kanıtlaması istendikten ve 2002 yılında yapılmış motorin alışlarına ilişkin kayıtlar ile gerekirse mahkeme tarafından istenecek ihale makamındaki kanıtlar da incelendikten sonra faturayı düzenleyen şirket hakkında verilecek karar gözetilerek bir karar verilmesi gerekirken, kanıt yükünün vergi idaresine düşmesine dayanılarak verilen tarhiyatın kaldırılması yolundaki ısrar kararında hukuka uygunluk görülmemiştir.” gerekçesiyle temyiz isteminin kabulüyle, Adana 2. Vergi Mahkemesinin ısrar kararının bozulmasına karar verilmiştir.İndir