GERÇEK BİR EMTİA TESLİMİNE DAYANDIRILMAMIŞ FATURA MATRAHTAN İNDİRİM YAPILAMAZDanıştay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu 26.12.2008 gün, 2007/748 E., 2008/759 K. sayılı kararı ile gerçek bir emtia teslimine dayandırılmamış faturaların matrahtan indirim konusu yapılamayacağına hükmetti.

Ankara 5.Vergi Mahkemesi; “…davacıya fatura düzenleyen şirketin fatura ticareti yapmak amacıyla kurulduğu ve tüm alışlarının, fatura ticareti yapan şirketlerin faturalarıyla belgelendirildiği, dolayısıyla herhangi bir emtia veya hizmet teslim etmesi söz konusu olmayan bu şirket tarafından düzenlenen faturalardaki vergileri hesapladığı katma değer vergisinden indiren davacı adına yapılan tarhiyatta kanuna aykırılık görülmediği…” gerekçesiyle davayı reddetmiştir. Davacının temyiz istemini inceleyen Danıştay Dördüncü Dairesi; “…vergi mahkemesince, vergi incelemesinin amacına da uygun olarak öncelikle içeriği itibarıyla yanıltıcı olduğu sonucuna varılan faturaları veren şirket hakkında düzenlenen raporlar üzerine idarece ne gibi işlemler yapıldığı, bu raporlara dayalı olarak komisyon geliri elde etmekten dolayı tarhiyat yapılıp yapılmadığı, yapılmış ise sonucunun ve varsa bu raporlarla ilgili yargı kararları bulunup bulunmadığı, sözü edilen şirketin mükellefiyetinin idarece terkin edilip edilmediği, edilmişse dava konusu yapılıp yapılmadığı, davacıya fatura düzenlediği dönemlerde, katma değer vergisi beyannamelerini verip vermediği, adına katma değer vergisi tarhiyatı yapılmış ise bu konuda yargı kararı bulunup bulunmadığı araştırıldıktan sonra varılacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken yazılı nedenlerle davanın reddine karar verilmesinde hukuka uygunluk görülmediği…” gerekçesiyle kararı bozmuştur.

Bozma kararına uymayan Ankara 5.Vergi Mahkemesi, 20.9.2007 günlü ve E:2007/1268, K:2007/1175 sayılı kararı ile davanın reddi yolundaki ilk kararında ısrar etmiştir.

Hüküm veren Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulunca; “...Gerçekten bir emtia teslimine veya hizmet ifasına dayanmayan faturaların maliyet kayıtlarına dahil edilip, bu belgelerde şeklen gösterilen ancak, gerçekten yüklenilmediği için indirim konusu yapılması Katma Değer Vergisi Kanununa aykırı olan vergileri konu edinen vergilendirmeler; vergiyi indirim konusu yapmakla yasanın izin vermediği indirim yoluyla ödenmesi gereken verginin azaltılan kısmını kapsamaktadır. Gelir veya kurumlar vergisi yönünden, bu faturaların belgesiz yapılmış alışlar gözetilerek temin edildiğinin kanıtlanması halinde farklı bir sonuca ulaşılmasının ya da fatura düzenleyenler hakkında fatura ticaretine ilişkin kazanç farkı nedeniyle vergilendirme yapılıp yapılmamasının, 3065 sayılı Yasanın öngörmediği bir indirimi beyannamesini verirken uygulayan davacı adına yapılan vergilendirmeye etkisi de bulunmadığından, davanın reddi yolundaki vergi mahkemesi ısrar kararında hukuka aykırılık görülmemiştir. Açıklanan nedenlerle temyiz isteminin reddine, oyçokluğu ile karar verildi…” İndir