FATURA DÜZENLEYEN KİŞİLERE ARAŞTIRMA YAPILARAK DÜZENLENEN FATURALARININ DOĞRULUĞU TESPİT EDİLMELİDİRDANIŞTAY VERGİ DAVA DAİRELERİ GENEL KURULU 27.10.2000 tarihli 2000/173 E. 2000/340 sayılı kararıyla yükümlüye fatura düzenleyen şahıslara ilişkin tespitlerden yükümlünün alımlarının gerçek olup olmadığı hususu araştırılarak, fatura düzenleyen şahsın düzenlediği satış faturalarının gerçeği yansıtıp yansıtmadığının tespit edildikten sonra söz konusu faturaların komisyon karşılığı düzenlenip düzenlenmediğine karar verilmesi gerektiğine hükmedilmiştir.

Vergi Mahkemesi “ Yükümlü şirketin mal satın aldığı firmalar nezdinde alınıp satılan emtianın maliyetleri yönünden hiçbir araştırma yapılmadığı, davacı şirketin komisyon karşılığı fatura düzenlediği yolunda somut bir tespit bulunmadığı, davacının mal alış bedellerini tediye makbuzu, çek, senet ve banka havaleleri ile ödediği, mal satış bedellerini de tahsilat makbuzu, çek senet ve banka havaleleri ile tahsil ettiğinin dosyadaki belgelerden anlaşıldığı, davacı şirkete fatura düzenleyen ... Tekstil Limited Şirketi adına … yılı için salınan cezalı kurumlar vergisi ve aynı yıl Kasım dönemi katma değer vergisi tarhiyatlarının kaldırıldığı ” gerekçesiyle tarhiyatı kaldırmıştır. Kararı Vergi Dairesi Müdürlüğü temyiz etmiştir. Danıştay On birinci Dairesi  ” İnceleme raporları ve eki belgelerin incelenmesinden yükümlü şirkete fatura düzenleyen ... Tekstil Gıda ve Yağ Sanayi Ticaret Pazarlama Limited Şirketinin … tarihinde yüz milyon lira sermaye ile kurulduğu, … yılı defter ve belgelerin ibrazına ilişkin yazı 29.12.1995 tarihinde tebliğ edildiği halde … tarihinde yandığından bahisle ibraz edilmediği, şirket ve ortaklarının bilinen adreslerinde bulunamadığı, kuruluş yılının beş ayında yaklaşık … trilyon liralık ciro elde etmesine rağmen hiç vergi ödemeden ortadan kaybolduğu, ... Hububat Sanayi Ticaret Limited Şirketi'nin … tarihinde … milyon lira sermaye ile kurulduğu, şekli ödevlerini posta aracılığı ile yerine getirdiği şirket ve ortaklarının adreslerinde bulunamadığının saptandığı, bu tespitler karşısında yükümlü şirkete düzenlenen faturaların gerçek mal alımına dayanıp dayanmadığı, dolayısıyla yükümlü şirket tarafından düzenlenen faturaların da gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hususları irdelenmeden eksik incelemeye dayalı olarak verilen kararda isabet görülmediği” gerekçesiyle kararı bozmuştur. Vergi Mahkemesi ilk kararında yer alan hukuksal nedenler ve gerekçe ile ısrar etmiştir. Israr kararı vergi dairesi müdürlüğü tarafından temyiz edilmiş, vergi inceleme raporuna dayanılarak yapılan cezalı tarhiyatta yasaya aykırılık bulunmadığı ileri sürülerek bozulması istenmiştir.

“ Vergilendirme ile ilgili belgelerin biçimsel kurallara uygun düzenlenmiş olması, olayın gerçek niteliğinin araştırılması ve sonucuna göre işlem yapılmasına engel teşkil etmemektedir. Bu tür belgelerin gerçeğe aykırı veya içeriği yönünden yanıltıcı olduğu usulen geçerli başka kanıtlarla ispatlanabilir. Davacı şirketin de … tarihinde … lira sermaye ile kurulduğu, depo, ardiye ve imalathanesinin bulunmadığı, satış faturalarını altı şirket adına düzenlediği ve bu şirketler hakkında sahte fatura ticareti nedeniyle düzenlenmiş vergi inceleme raporları bulunduğu anlaşılmıştır. Yükümlü şirketin uyuşmazlık konusu dönemde fatura aldığı kişi ve şirketlerle ilgili olarak yapılan tespitler ve inceleme sonuçları araştırılıp değerlendirilerek söz konusu faturaların gerçek mal alımına dayanıp dayanmadığı, dolayısıyla yükümlü şirketin düzenlediği faturaların gerçeği ifade edip etmediği hususu irdelenmeksizin verilen ısrar kararında hukuka uygunluk görülmemiştir.” gerekçesiyle temyiz isteminin kabulüne, İçel .. Vergi Mahkemesinin kararının bozulmasına karar verilmiştir.İndir