FATURALARIN SAHTE OLDUĞU İDDİASINI KANITLAMAK İÇİN SOMUT TESPİT GEREKİRDANIŞTAY VERGİ DAVA DAİRELERİ GENEL KURULU 25.10.2002 tarihli E. 2002/223 K. 2002/357 sayılı kararında faturaların sahte oldukları iddiasını kabul etmek için somut tespit gerekeceğine hükmetmiştir.

Vergi Mahkemesi tarhiyatı kaldırmıştır. Bunun üzerine Vergi Dairesi kararı temyiz  etmiştir. Danıştay On birinci Dairesi; ”  Yükümlü şirket adına fatura düzenleyen... Şirketi hakkında düzenlenen inceleme raporlarından emtia almış göründüğü kişi ve kuruluşların büyük çoğunluğunun içeriği itibarıyla yanıltıcı fatura düzenlediklerinin tespit edildiği… tarihinde… lira sermaye ile kurulan anılan şirketin … yılında yaklaşık … liralık alışlarına karşın … liralık ödemesi bulunduğunun banka hesaplarının incelenmesinden anlaşıldığı, bir kısım faturalarını incelemeye ibraz etmediğinin saptandığı, bu tespitler karşısında içeriği itibarıyla yanıltıcı belge düzenlediği kanaatine varılan adı geçen şirketten alınmış görünen zirai ürünlerin gerçekte müstahsilden alındığı anlaşıldığından cezalı tarhiyatta hukuka aykırılık görülmediği “ gerekçesiyle kararı bozmuştur. Bozma kararına uymayan Vergi Mahkemesi;  “ Davacı kurumun ... Şirketinden satın aldığı zirai ürünlerin İskenderun Ticaret Borsasına tescil edildiği, söz konusu alımlar için banka aracılığıyla alım tarihinden sonraki günlerde ödeme yapıldığı, satın alınan zirai ürünler için sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi ve nakliye faturaları ile kantar tartılarına ilişkin teslim fişlerinin düzenlendiğinin tespit edildiği, davacı şirketin, 3.11.1995 günlü faturayla satın aldığı ve yem hammaddesi olarak kullanılan sorgum isimli ürünün de ithal olduğu, alımla ilgili sevk ve taşıma irsaliyeleri, nakliye faturaları ile teslim fişlerinin düzenlendiği anlaşıldığından ürünün müstahsilden alınmış olmasının mümkün olmadığı, satıcı firma ile davacı arasında vergi kaçırma amacına yönelik bir organizasyon olduğu yolunda yapılmış bir tespitin bulunmadığı” gerekçesiyle kararında direnmiştir.

Direnme kararı vergi dairesi müdürlüğünce temyiz edilmiş ve inceleme raporuna dayalı tarhiyatın hukuka uygun olduğu ileri sürülerek kararın bozulması istenmiştir.

Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu; “Davacı mükellef şirketin satın aldığı maddelere ait faturaların gerçek dışı yani sahte fatura olduğu çünkü bu faturaları veren şirketin gerçekte bu .. hammaddelerini mükellef davacı şirkete satmadığı iddia edilmektedir.  Ancak … ithal malı yem hammaddesi için düzenlenmiş olan 10 adet faturaya ait sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyeleri, nakliye bedellerinin şirketçe ödendiğini gösteren belgeler dava dosyasına ibraz edildiği gibi davacı şirketin satın aldığı yem hammaddelerinin … Ticaret Borsasında düzenlenen alım satım beyannameleri ile tescil edilmiş oldukları ve bu ödemelerin … bank … Şubesi ile … bank ... şubesi aracılığı ile ödendikleri banka hesap ekstreleri ile ispat ve tevsik edilmekte, ayrıca ihtilaf konusu bu yem ham maddelerinin davacı mükellef şirkete gönderilen ve fabrika girişinde kantar tartımları yapılan teslim fişleri de dava dosyasına ibraz edilmiş bulunmaktadır. Bu durumda davalı vergi dairesinin söz konusu faturaların gerçek dışı yani sahte oldukları iddiasını kabul etmek mümkün bulunmadığından bu faturalara ilişkin kaçakçılık cezalı katma değer vergisi tarhiyatını terkin Vergi Mahkemesi kararı yerinde bulunduğu” gerekçesiyle temyiz talebinin reddine karar vermiştir.İndir