FATURANIN SAHTE OLDUĞUNA HÜKMEDİLMESİ İÇİN SATICININ KOD LİSTESİNDE BULUNMASININ ÖTESİNDE SOMUT...FATURANIN SAHTE OLDUĞUNA HÜKMEDİLMESİ İÇİN SATICININ KOD LİSTESİNDE BULUNMASININ ÖTESİNDE SOMUT TESPİTLER GEREKİR

Danıştay 9. Daire 17.11.2009 gün, 2009/5333 E., 2009/4172 k., sayılı kararı ile davacı mükellef şirkete fatura düzenleyen şirketlerin, idare tarafından oluşturulan kod listelerinde yer almalarının, başka tespitler olmaksızın, bu şirketler tarafından düzenlenen faturaların sahte olduklarını göstermeyeceğine hükmetti.

Vergi Mahkemesi açılan davayı “dosyanın incelenmesinden; davacı hakkında düzenlenen rapor ile mal alımında bulunduğu ... İnş. ve İnş. Malz. Nak. Tes. San. ve Tic. Ltd. Şti. 'nin adresinde bulunamayanlar ile sarih adresi tespit edilemeyenler listesinde, ... Teks. İnş. Tur. Gıda Day. Tük. Mal. Tic. San. Ltd. Şti. 'nin haklarında rapor bulunmamakla birlikte sahte belge kullandığı konusunda tespit bulunanlar listesinde, ... İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. 'nin sahte belge düzenleyip kullandığı tespit edilenler listesinde, ... Beton İnş. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti. 'nin defter, belge ibraz etmeyen veya incelemeye sevk edilenler ile birden fazla döneme ilişkin olarak katma değer vergisi beyannamesini vermeyenler listesinde olduklarının tespiti üzerine bu şirketler tarafından davacı adına düzenlenen faturaların sahte ve muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı oldukları kabul edilerek anılan faturalara dayanılarak gerçekleştirilen katma değer vergisi indirimleri reddedilerek dava konusu cezalı tarhiyatın yapıldığının anlaşıldığı, ancak , davacı adına fatura düzenleyen şirketlerin, davalı idarece belirlenen ve çeşitli isimler altında kategorize edilen olumsuz mükellefler (Kod) listesinde bulunmaları, bu şirketler tarafından düzenlenen faturaların sahte ve muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı olduklarını kesin olarak ortaya koymayacağından ve davalı idarece de sözkonusu listeler dışında katma değer vergisi indiriminde kullanılan faturaların gerçek bir mal ve hizmet satışına ilişkin olmadığını ispatlayan somut ve hukuken Kabul edilebilir doneler ortaya konulmadığından, salınan katma değer vergisinde ve kesilen cezada isabet görülmediği” gerekçesiyle kabul etmiş, karar Vergi Dairesince temyiz edilmiş, Danıştay 9. Daire, Vergi Mahkemesi kararını aynı gerekçeler ile aynen onamıştır.İndir