FİNANSMAN HİZMETLERİNDE “EMSAL FAİZ” ÜZERİNDEN KDV HESAPLANMASI GEREKİR Mİ?Uyuşmazlık Konusu

Gelir İdaresi Başkanlığı Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı 17.04.2012 tarihli bir Özelgesinde, ilişkili şirketler arasında finansal kaynak kullandırılmasında faiz hesaplanmayacağının kabul edilmesine rağmen “hesaplanmayan” emsal faiz tutarı üzerinden sorumlu sıfatıyla KDV hesaplanması gerektiğini ifade etmiştir.

Bu görüşün KDVK Md. 27/1 ve 27/3 hükümlerinin doğru ve hukuka uygun bir yorum ve uygulaması olup olmadığı uyuşmazlığın konusunu oluşturmaktadır.

Gelir İdaresi Başkanlığı; “Katma Değer Vergisi Kanununun 1/1 ve 4/1, 9/1, 17/4 ve 20/1 inci maddeleri delaletiyle, ilişkili şirkete kullandırılan parasal kaynak dolayısıyla finansman hizmeti sunulduğunu, bu hizmetin KDV’ye tabi olduğunu, KDV matrahının ise KDVK Md. uyarınca “bedeli bulunmayan veya bilinmeyen işlemler ile bedelin mal, menfaat, hizmet gibi paradan başka değerler olması halinde matrahın işlemin mahiyetine göre emsal bedeli veya emsal ücreti olduğu”nu, 27/3 ncü maddesinde de emsal bedeli ve emsal ücretinin Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tespit edileceğini, dolayısıyla kaynağı kullanan bakımından, hesaplanmayan faiz tutarının emsalinin bulunup bu değer üzerinden sorumlu sıfatıyla KDV beyan edilmesi gerektiğini” iddia ediyor.

Mükellefler ise;  “ortada bir faiz kalemi bulunmadığını, KDVK Md. 27’de hükmü çerçevesinde KDV matrahı belirlemede emsal değere gidilebilmesinin ön şartının ortada vergiye tabi tutulması gereken bir unsurun mevcudiyeti, yani vergiyi doğuran olayın meydana gelmesi gerektiğini, ancak bu durumda gelir idaresinin bu yaklaşımının ‘sözleşme gereği hesaplanması gereken bir faiz tutarı bulunması ama örneğin bu faizin hiç hesaplanmaması veya olması gerekenden eksik hesaplanması veya ödenmemesi gibi hallerde anlamlı olabileceğini, yoksa ortada faiz kaleminin mevcut olmadığı bir durumda “eğer olsaydı, emsali şu olurdu” yaklaşımı ile vergi salınamayacağısavunuyorlar

Yargı Kararı ve Uyuşmazlığın Akıbeti

Bu uyuşmazlık konusu henüz çok yeni olup Mahkemelerden çıkan ilk kararlar bir yön belirtmekten uzaktır. Konuyu izlemeye devam edeceğiz.


İndir