GERÇEK BİR EMTİA TESLİM ETMEKSİZİN DÜZENLENEN FATURA DOLAYISIYLA KDV İNDİRİMİ YAPILAMAZDanıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu 15.05.2009 gün, 2008/655 E., 2009/209 K. sayılı kararı ile gerçek bir emtia teslim etmeksizin düzenlenen fatura dolayısıyla KDV indirimi yapılmasının mümkün olmayacağına hükmetti.

İzmir 2.Vergi Mahkemesi; “…07.12.2004 günlü ve E:2004/522, K:2004/983 sayılı kararıyla; ... Uluslararası Gümrükleme ve Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi hakkında düzenlenen vergi tekniği raporunda; bu şirkete ait kullanılmış ve kullanılmamış faturalar ile şirkete ait diğer belgelerin, ... Oto Gıda ve Metal Sanayi Ticaret Limited Şirketinin adresinde yapılan aramada ele geçirildiği ve her iki şirketin de aynı kişilerce bir milyar lira sermaye ile kurulduğu, şubesinin, araç ve gerecinin depo, ambar ve atölyesinin bulunmadığı, katma değer vergisi beyannamelerinde ödenecek verginin çıkmadığı, işçi ücretlerinden kesilerek bazı dönemlerde beyan edilen muhtasar beyannamelere göre tahakkuk eden vergilerin ödenmediği, gider belgelerini ibraz edemediği, gelir ve gider belgelerinin çoğunun kayıt ve beyanlarına yansıtılmadığı, mal alış belgelerini düzenleyenler hakkında sahte belge düzenlemekten dolayı vergi inceleme raporu bulunduğu, adı geçen şirketin düzenlediği tüm belgelerin sahte olduğu sonucuna varıldığından, ... Uluslararası Gümrükleme ve Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketinin davacıya düzenlediği faturalarda yer alan katma değer vergisi indirimlerinin matraha alınması suretiyle yapılan tarhiyatta hukuka aykırılık bulunmadığı…” gerekçesiyle, davayı reddetmiştir. Davacının temyiz istemini inceleyen,

Danıştay Dokuzuncu Dairesi; “…14.09.2006 günlü ve E:2005/799, K:2006/3199 sayılı kararıyla; davacıya fatura düzenleyen şirket hakkında düzenlenen vergi tekniği raporunda yapılan tespitlere göre ... Limited Şirketinin sahte fatura düzenlediği konusunda ciddi kuşkular bulunmakta ise de, söz konusu şirketin davacı adına düzenlediği faturaların da sahte ve içeriği itibarıyla yanıltıcı olduğu hususunun açık ve somut bir şekilde ortaya konulması gerektiği, raporda yer verilen tespitlerde şirketin beyannamelerini vermesi, ihtilaflı dönemlerde işçi çalıştırması, defter tasdik ettirmesi, anılan firma yetkililerinin verdikleri ifadelerde de özellikle davacıya sahte fatura düzenlendiği konusunda beyanlarının bulunmaması birlikte değerlendirildiğinde, davacı şirkete düzenlenen faturaların sahte olduğu hususunun somut bir şekilde ortaya konulamadığı…” gerekçesiyle, kararı bozmuştur. Bozma kararına uymayan,

İzmir 2.Vergi Mahkemesi, 14.02.2007 günlü ve E:2007/143, K:2007/122 sayılı kararıyla; ilk kararın; vergi aslı ve cezanın bu verginin üç katı tutarındaki kısmı yönünden davanın reddine ilişkin hüküm fıkrasında ısrar etmiş, ceza fazlasını kaldırmıştır. Davacının temyiz istemini inceleyen,

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu; “… 25.01.2008 günlü ve E:2007/186, K:2008/16 sayılı kararıyla; tarhiyatın dayanağı inceleme raporunda, davacıya ihtilaflı dönemlerde fatura düzenleyen ... Uluslararası Gümrükleme ve Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi hakkında düzenlenen vergi tekniği raporunda şirkete ait kullanılmış ve kullanılmamış fatura ve diğer belgelerin ortakları aynı olan başka bir şirketin iş yerinde yapılan aramada ele geçirilmesi, bu şirketin şubesinin, araç, gereç, depo, ambar ve atölyesinin bulunmaması, iş yeri adresinde bulunamaması, beyannamelerini vermekle birlikte tahakkuk eden vergileri ödememesi, bir kısım gider belgelerini ibraz edememesi, gelir ve gider belgelerinin çoğunu kayıt ve beyanlarına yansıtmaması, şirketin alış faturalarını düzenleyen kişiler hakkında sahte ve içeriği itibarıyla yanıltıcı belge düzenledikleri yolunda raporlar bulunmasına ilişkin tespitlere yer verilerek, şirketin davacıya yaptığı tüm satışlara ilişkin faturaların sahte olduğu sonucuna varılıp dava konusu tarhiyatın önerildiği, ancak, inceleme raporunda, davacının bu şirketten yaptığı alımların gerçek olmadığı, bu alışlara ilişkin faturaların, içeriği itibarıyla yanıltıcı mahiyette ya da sahte olduğu ve faturalarda yer alan katma değer vergilerinin ödenmediği yolunda somut bir tespit bulunmadığı gibi söz konusu faturaları düzenleyen şirketin ilgili dönemlerde katma değer vergisi beyannamelerini vererek faturalarda yazılı tutarları aşacak miktarda matrah beyan ettiği, ihtilaflı dönemde işçi çalıştırdığının da sabit olduğu, dolayısıyla davacıya ihtilaflı dönemlerde fatura düzenleyen şirket hakkındaki tespitlerin, bu şirketin davacıya düzenlediği faturaların sahte ya da içeriği itibarıyla yanıltıcı mahiyette olduklarını ispatlamak için yeterli görülmediği ve inceleme raporunda da bu hususa ilişkin somut bir saptama bulunmadığından, varsayıma dayalı tarhiyatta ve tarhiyata karşı açılan davayı kısmen reddeden vergi mahkemesi ısrar kararında hukuka uygunluk görülmediği…” gerekçesiyle ısrar kararını bozmuştur.

Vergi idaresi, düzenlenen faturaların sahte olduğunun gerek faturaları düzenleyen ... Limited Şirketi hakkında düzenlenen vergi tekniği raporuyla gerekse de şirket müdürü ve ortağının ifadesi ile somut olarak ortaya konulduğunu, dolayısıyla, katma değer vergisi indiriminin kabul edilmemesi suretiyle yapılan tarhiyatta hukuka aykırılık bulunmadığını ileri sürerek kararın düzeltilmesini istemiştir.

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulunca; “…Fatura ticareti yapmak üzere 1998 yılında kurulduğu ortakları tarafından açıklanan; iş yerini kısa süre sonra değiştiren ve yeni iş yerinde arandığında, iş yeri maliki tarafından, nakil tarihinden yaklaşık üç ay sonra iş yerini terk ettiği ifade edilen, yeni bir adres bildirmemesine karşın vermeye devam ettiği katma değer vergisi beyannamelerinde çoğunlukla ödenecek vergi doğmayan, kimi dönemler için bildirilen cüz'i vergiyi de ödemeyen, 1999 ve 2000 yıllarında düzenlediği faturaların bir kısmını yasal defterlerine kaydetmeyen ... Limited Şirketi tarafından düzenlenen faturaların gerçekten yapılmış bir emtia teslimini temsil etmediği açık olduğu gibi davacı kurum yetkilisinin, faturaların taşeronu ... tarafından getirildiği için kayıtlara alındığı yolundaki anlatımı da davacı ile faturaları düzenleyen arasında bir teslim yapılmadığını doğruladığından, tarafların bu işlemlerle ilgili kayıtlarının, gerçek bir teslimi görüntüsü verilebilmesi için yapıldığı sonucuna ulaşılmaktadır.

Yukarıda değinilen tüm tespitler ve kanıtlar karşısında üzerinde gösterilen katma değer vergileri davacı tarafından indirim konusu yapılan faturaların, gerçekten bir emtia teslimini temsil etmek üzere düzenlenmediği anlaşıldığından vergi dairesi müdürlüğünün karar düzeltme isteminin, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 54 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının ( c ) bendi uyarınca kabulü ile Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulunun 25.01.2008 günlü ve E:2007/186, K:2008/16 sayılı kararı kaldırıldıktan sonra davacının temyiz istemi yeniden incelendi.

Dayandığı hukuksal nedenler ve gerekçesi yukarıda açıklanan İzmir 2. Vergi Mahkemesinin 14.02.2007 günlü ve E:2007/143, K:2007/122 sayılı ısrar kararı, aynı hukuksal nedenler ve gerekçe ile Kurulumuzca da uygun bulunmuş ve temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar, kararın bozulmasını gerektirecek durumda görülmemiştir. Bu nedenlerle, temyiz isteminin reddine, oyçokluğu ile karar verilmiştir…” İndir