HAYALİ İHRACAT DOLAYISIYLA DÜZENLENEN FATURALARDA KATMA DEĞER VERGİSİ İNDİRİMİ VE İADESİ YAPILMAZ.DANIŞTAY VERGİ DAVA DAİRELERİ GENEL KURULU 6.3.2009 tarihli E. 2008/380 K. 2009/69 sayılı kararıyla hayali ihracat ve fatura ticareti organizasyonu çerçevesinde düzenlenen faturalarda gösterilen katma değer vergisinin indirim ve iade konusu yapılamayacağına hükmetmiştir.

Vergi Mahkemesi “ Başka bir firma hakkında yapılan tarhiyata karşı açılan davayı sonuçlandıran yargı kararıyla, ... Tekstil Elyaf Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin düzenlediği faturaların sahte olduğuna karar verildiği, tüm bu tespitlerden gerçek bir emtia hareketi olmaksızın fatura düzenlendiği sabit olan ... Tekstil Elyaf Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından düzenlenen faturalara dayanarak katma değer vergisi indirimi yapan davacı şirket adına indirimleri kabul edilmeyerek ve yeminli mali müşavir tasdik raporuna dayanılarak nakden katma değer vergisi iadesi aldığı dönemlerde ödenecek katma değer vergisi bulunduğunun inceleme sonucunda tespit edilmesi “ gerekçesiyle yapılan tarhiyatta hukuka aykırılık bulunmadığı bulunmadığına hükmederek davanın kaçakçılık cezalı katma değer vergisine ilişkin kısmını reddetmiş, özel usulsüzlük cezası hakkında 4811 sayılı Yasa uyarınca karar verilmesine yer olmadığına karar vermiştir. Davacının temyiz etmiştir. Danıştay Dokuzuncu Dairesi ” Davacı ile ... Elektrikli Isıtıcı Cihazları Tekstil Sanayi Anonim Şirketinin, yükümlü ile ... Limited Şirketinin defter kayıtlarının birbirini doğruladığının da görüldüğü, bu durumda mal alımı nedeniyle yükümlü tarafından banka havaleleriyle ödenen katma değer vergisinin ihracatçı şirket tarafından tahsil edilerek ilgili dönem katma değer vergisi beyannamesine intikal ettirildiği, gümrük çıkış beyannameleriyle ihracatın yapıldığı, dövizin yurda getirildiği ve ihracatın yapılmadığı konusunda herhangi bir tespit bulunmadığı anlaşıldığından, davacıya; .. , Tekstil Elyaf Sanayi Ticaret Limited Şirketinin düzenlediği faturaların sahte olmayıp, gerçek bir emtia teslimi sonucu düzenlendiği ve bu faturalar karşılığı teslim alınan emtianın ihraç edilmek üzere ... Elektrikli Isıtıcı Cihazları Tekstil Sanayi Ticaret Anonim Şirketine teslim edildiği sonucuna varıldığı, dolayısıyla tarhiyata karşı açılan davayı reddeden mahkeme kararında hukuka uygunluk bulunmadığı” gerekçesiyle, kararı bozmuştur.

Davacının temyiz istemi inceleyen Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu”  Tekstil Elyaf Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında düzenlenen vergi tekniği raporunda şirketin sattığı emtiayı üretecek kapasitesinin bulunmadığı, defter ve belge istem yazısının şirket müdürüne tebliğ edilmiş olmasına rağmen ibraz edilmediği, alımlarının tamamına yakınının haklarında sahte fatura düzenledikleri yolunda incelemeler yapılmış olan ... Tekstil Ürünleri İmalat ve İhracat Limited Şirketi ile ... Dış Ticaret Mümessillik Anonim Şirketinden yapılmış olduğu, bu firmalar hakkında yapılan tespitlerden, firmaların adreslerinde bulunamadığı ve defter ve belgelerini incelemeye ibraz etmediklerinin tespiti üzerine, bu firmaların düzenledikleri faturaların sahte olduğu kabul edilmek suretiyle bu firmalardan alım yapan ... Tekstil Elyaf Sanayi Ticaret Limited Şirketinin de alış ve satış faturalarının sahte olduğunun kabul edildiği anlaşılmakta ise de, bu tespitlerin, davacının bu firmadan yaptığı alımlarının gerçekte yapılmadığını kabule yeterli nitelikte bulunmadığı, diğer yandan, davacı şirketin satış yaptığı bir başka firma hakkında, haksız katma değer vergisi iadesi aldığı yolunda düzenlenen vergi inceleme raporuna dayanılarak salınan kaçakçılık cezalı katma değer vergisine karşı açılan davada; ... Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin emtia aldığı, ... Tekstil Elyaf Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ve bu şirketin alım yaptığı firmalarla ilgili tespitlere dayanılarak yapılan tarhiyata karşı açılan 'davayı reddeden vergi mahkemesi kararının Danıştay Dokuzuncu Dairesinin 17.4.2000 günlü ve E: 1999/3229, K:2000/1276 sayılı kararıyla bozulduğu, dolayısıyla, davacının ... Tekstil Elyaf Sanayi Ticaret Limited Şirketinden alımlarının gerçek olmadığı kabul edilmek suretiyle yapılan tarhiyatta hukuka uygunluk bulunmadığı”  gerekçesiyle davanın reddi yolundaki ısrar kararını bozmuştur.

Danıştay Vergi Dairesi Genel Kurulu;  “Mükellefler tarafından Katma Değer Vergisi Kanununun 29'uncu maddesinde düzenlenen katma değer vergisi indiriminin yapılabilmesi için vergisi indirim konusu yapılacak işlemlerle ilgili fatura ve benzeri vesikaların gerçeği yansıtması ve bu fatura ve vesikalarda gösterilerek indirim konusu yapılan katma değer vergisinin de gerçekten ödenmiş, yani indirim konusu yapan tarafından yüklenilmiş olması gerekmektedir. Gerçekleşmemiş teslim ve hizmetler dolayısıyla bir katma değer vergisi ödenmesi, dolayısıyla yüklenilmiş bir katma değer vergisi söz konusu olamayacağından vergi indirimi de yapılamaz. Bu nedenle vergi indirimine dayanak teşkil eden faturaların gerçekten yapılmış bir teslime ilişkin olup olmadığının tespiti önem taşımaktadır.

Katma değer vergisine tabi işlemler de yapan gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri, kendilerine teslim edilen emtia veya yapılan iş bedellerini maliyet kayıtlarına dahil etmek durumundadır. Kazanç üzerinden alınan bu vergilerde vergilendirilmesi gereken matrah, Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanununun bu konudaki hükümlerine göre belirlenmektedir. Sözü edilen yükümlüler yönünden yüklenilen katma değer vergisi, bir maliyet unsuru olarak düzenlenmemiş, yüklenilen bu verginin kendilerince yapılan teslim bedelleri üzerinden hesaplanacak katma değer vergisinden indirilmesi suretiyle katma değer vergisinin nihai tüketiciye kadar yansıması öngörülmüştür. Bu nedenle, katma değer vergisi hesaplamak ve yüklendiği bu vergiyi indirmek durumunda olan bir yükümlü adına gelir vergisi tarhiyatı önerilmemiş veya yapılmamış olması, indirilebilir bir katma değer vergisinin varlığı ile ilgili davanın çözümüne etkili değildir. Satıcının ve alıcının bu yöndeki iradesiyle fatura düzenlenmeksizin emtia teslimi yapılan hallerde tarafların, emtia bedeli ödemesi ve emtia teslimi yaptıkları ancak alıcının, kayıtlarında emtia girişini gösterebilmek için fatura teminine gereksinme duyduğu bilinmektedir. Bu şekilde fatura temininde; teslim edilen herhangi bir emtia veya hizmet bulunmamakla birlikte faturanın düzenlenmesi, gösterilen emtia veya hizmet bedeline göre katma değer vergisi hesaplanmakta, amaca ulaşılabilmesi için faturanın tarafları bu işlemi kayıtlarına dahil ederek gerçek bir teslim görüntüsü verilebilmesinin gerektirdiği diğer tüm işlemleri tamamlanmaktadır. Sadece fiili bir durum olan bu yapay işlemlere hukuksal sonuç bağlanamayacağı açıktır.

Davacıya fatura düzenleyen ... Limited Şirketinin adreslerini bildirimde bulunmadan değiştirdiği, yeni iş yerinin yoklamalar sonucu tespit edilmesi üzerine başka bir vergi dairesinin yetki alanına taşındığı, zaman zaman işçilerin ortak ya da müdür olarak gösterildiği, işyerleri uzun süre kapalı olduğu halde yüksek matrahlı katma değer vergisi beyan ettiği, ancak çoğu dönemde ödenecek katma değer vergisi çıkmadığı veya çok az çıktığı, imalatçı vasfı kazandırmak için muvazaalı sözleşmeler yaptığı, aynı emtiayı birbirlerine aynen aktararak, ... Limited Şirketi, ... Anonim Şirketi, ... Limited Şirketi ve ... Limited Şirketinin aralarındaki organizasyon dahilinde birbirlerine fatura düzenledikleri, düzenlenen faturalardaki emtia aynen birbirlerine aktarıldığı için bu şirketlerin imalatçı olup olmadığının araştırılmasının bir öneminin bulunmadığı açıktır. Bütün saptamalar değerlendirildiğinde, üzerinde gösterilen katma değer vergileri davacı tarafından indirim konusu yapılan faturaların, gerçekten bir emtia teslimini temsil etmek üzere düzenlenmediği anlaşılmaktadır.”  gerekçesiyle temyiz isteminin reddine, karar verilmiştir.İndir