HUKUKEN YETERLİ DÜZEYDE GEÇERLİ VE SOMUT TESPİTE DAYANMAYAN TARHİYAT İSABETSİZDİRDanıştay 4. Daire 07.10.2002 gün, 2001/3793 E., 2002/3124 K. sayılı kararı ile hukuken geçerli ve somut tespit yapılmadan yapılan tarhiyatın isabetsiz olacağına hükmetti.

“… şirketin tarh dosyası üzerinde yapılan incelemede katma değer vergisi matrahının yüksek tutarda olmasına rağmen ödenecek katma değer vergisinin çok düşük tutarda olması, işlemlerin nakitle gerçekleştirilmesi, işçi istihdamı ve kira ödemesi bulunmadığı belirtilerek şirketin ticari faaliyette bulunmasının olanaksız olduğu sonucuna ulaşılarak ihtilaflı döneme ilişkin katma değer ver­gisi beyannamelerinde beyan edilen katma değer vergisi matrahlarına hesaplanan katma değer vergisinin ilavesi suretiyle bulunan tutara %2 komisyon oranı uygulanmak suretiyle tespit edilen matrah farkı üzerinden tarhiyat yapılmış ise de, şirketçe işçi çalıştırıldığına dair bir tespitin bulunmaması, tahsil edilen katma değer vergisi ile yüklenilen katma değer vergisinin birbirine yakın olması ve ödenecek katma değer vergisinin az çıkmasının gerçek bir emtia ticaretiyle uğraşmadan komisyon karşılığı yanıltıcı belge düzenlemek ve satmak yoluyla kazanç elde edildiği hususunda hukuken geçerli ve yeterli tespit niteliğinde kabul edilmesi mümkün değildir…”İndir