İNCELEME YAZISI BULUNMAYAN DÖNEME İLİŞKİN VERİLEN PİŞMANLIK BEYANNAMESİ REDDEDİLEMEZDanıştay 9. Daire 17.09.2012 gün, 2009/3957 E. 2012/4625 K. sayılı kararı ile inceleme yazısına ait olmayan döneme ilişkin verilen pişmanlık beyannamesinin kabul edilmemesi hukuka aykırı olarak kabul edilmiştir.

İstanbul Vergi Mahkemesi’nin ret kararının temyizi üzerine Danıştay 9. Daire, “213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun "Pişmanlık ve Islah" başlıklı 371. Maddesinin 2. bendinde, haber verme dilekçesinin yetkili memurlar tarafından mükellef nezdinde herhangi bir vergi incelemesine başlandığı veya olayın takdir komisyonuna intikal ettirildiği günden evvel verilmesi halinde mükelleflere vergi ziyaı cezası kesilemeyeceği hükme bağlanmıştır.

Vergi Mahkemesince, davacının defter ve belgelerinin vergi incelemesinde olduğu gerekçesiyle pişmanlık talebinin kabul edilmeyerek kesilen cezaya yönelik olarak açılan davanın reddi yolunda karar verilmiş ise de, dosyada bulunan vergi dairesi yazısında, davacı hakkında 2006/Aralık dönemine ilişkin olarak vergi incelemesi bulunmadığı, incelenen dönemlerin 2007/Haziran ve Temmuz dönemleri olduğu belirtildiğinden pişmanlık talebinin kabul edilmemesi suretiyle kesilen cezada yasaya uygunluk bulunmadığından yazılı gerekçeyle” kararı bozmuştur.İndir