İNDİRİMLİ ORANA TABİ İŞLEMLER NEDENİYLE İNDİRİLEMEYEN KDV’NİN İADESİ VERGİ HATASI KAPSAMINDA İNCELENMELİDİRDanıştay 4’üncü Dairesi, E.2006/4956 ve K.2007/2034 sayılı kararı ile indirimli orana tabi işlemler nedeniyle indirilemeyen katma değer vergisinin iadesi istemiyle yapılan düzeltme ve şikâyet başvurusunun, vergi hatası kapsamında incelenmesi gerektiğine hükmetmiştir.

Vergi Mahkemesi, indirimli orana tabi mal ve hizmet teslimi nedeniyle iade edilmesi gereken 2000 yılına ait katma değer vergisinin 2001 Haziran dönemi beyannamesi ile talep edilmesi gerektiği ileri sürülerek düzeltme ve şikâyet başvurusunun reddine dair idari işlemin iptali ile katma değer vergisinin iadesi istemiyle davacı tarafından açılmış olan davayı, davacının iddiasının Vergi Usul Kanunu’nda sayılan vergilendirme hataları kapsamına girmediği ve idari işlemin mevzuata uygun olduğu gerekçesiyle reddetmiştir.

Davacının temyiz istemi üzerine, Danıştay 4’üncü Dairesi’nin 22.6.2006 günlü ve E:2006/54, K:2006/1387 sayılı kararı ile; 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 122’nci maddesinde, mükelleflerin, vergi muamelelerindeki hataların düzeltilmesini vergi dairesinden isteyebilecekleri, 124’üncü maddesinde de, Vergi Mahkemelerinde dava açma süresi geçtikten sonra yaptıkları düzeltme talepleri reddolunanların şikâyet yolu ile Maliye Bakanlığına müracaat edebileceklerinin açıklandığı, maddeler uyarınca düzeltilmesi vergi dairelerinden istenebilecek vergi hatasının ise, aynı Kanun’un 116’ncı maddesinde, vergiye müteallik hesaplarda veya vergilendirmede yapılan hatalar yüzünden haksız yere fazla veya eksik vergi istenmesi veya alınması olduğu 117’nci ve 118’nci maddelerinde de, hesap hataları ile vergilendirme hatalarının neler olduğunun gösterildiği, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 4369 sayılı Kanun’la değişik 29’uncu maddesinin 2’nci fıkrası ile 28’inci madde uyarınca Bakanlar Kurulu tarafından vergi nispeti indirilen teslim ve hizmetlerle ilgili olup, yılı içerisinde indirilemeyen ve tutarı Bakanlar kurulunca tespit edilecek sınırı aşan verginin Maliye Bakanlığının belirleyeceği usul ve esaslara göre iade edileceğinin belirtildiği, Bakanlar Kurulunca, 2001/2185 sayılı Kararı ile 2000 yılında indirimli orana tabi işlemlere ilişkin olarak yüklenilen ve indirim yoluyla telafi edilemeyen vergilerin 2 milyar lirayı aşan kısmın iade edileceğinin belirtildiği, Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 29’uncu maddesinin 2’nci fıkrasıyla Maliye Bakanlığına tanınan yetki uyarınca yayımlanan 74, 76 ve 82 Seri No’lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğlerinde gerekli düzenlemelerin yapıldığı, 82 seri No’lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği ile de; 2000 yılı için belirlenen miktarı geçen verginin iadesine ilişkin hesaplamalarını Mart 2001 dönemi beyannamesinde tamamlayamayanların Nisan, Mayıs ve Haziran 2001 dönemi beyannameleri ile iade talep edebileceklerinin açıklandığı, Bakanlar Kurulunun vergi koyma, değiştirme veya kaldırma yetkisinin olmadığı, sadece Anayasa ve Kanunlarla tanınmış bulunan yetki çerçevesinde oranları belirleme yetkisinin bulunduğu, diğer taraftan idare, kanun hükmünün uygulanması sırasında ortaya çıkabilecek sorun ve uyuşmazlıkları önlemek amacıyla bir düzenleme yapma yetkisine sahip ise de, bu yetkisini vergi kanunlarında belirlenen sınırları aşmadan kullanmak zorunda olduğu, bu nedenle Bakanlar Kurulunca vergi kanunlarında yer alan bir hükmün değiştirilmesi, kaldırılması veya vergi konusunda yeni bir hüküm konulması Anayasa’ya ve vergi mevzuatına aykırılık teşkil ettiği, bu durumda, Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 29’uncu maddesinin 2’inci fıkrasıyla getirilen indirimli orana tabi işlemler konusunda, iade edilecek verginin sınırı konusunda Bakanlar Kuruluna, iadenin usul ve esaslarını belirlemek hususunda Maliye Bakanlığı’na olmak üzere iki farklı yetki tanındığı, konuyla ilgili tebliğlerde ise de; indirimli orana tabi işlemler nedeniyle yüklenilen ve iadesi gereken katma değer vergisinin öngörülen sürelerde iade talep edilmesi gerektiği, ancak bu sürelerden sonra iade taleplerinin kabul edilmeyeceği yönünde bir açıklamaya yer verilmediği, Tebliğle getirilen ve iade talebinin 2001/Haziran dönem beyannamesi ile talep edilmesi gerektiği yolundaki düzenlemenin hukuka aykırı ve Kanunla verilen iade hakkını engelleyici nitelikte olduğu, olayda; davacı tarafından süresinde verilen 2000 yılı Ocak ila Aralık dönemlerine ait katma değer vergisi beyannamelerinde yüklenilen ve indirimle giderilemeyen 7.983.053.208 lira katma değer vergisinin iadesi için yeminli mali müşavir tarafından düzenlenen yeminli mali müşavir tasdik raporu ekinde verilen ilgili dönemlere ilişkin katma değer vergisi düzeltme beyannameleriyle iade talebinde bulunulduğu, idarece Tebliğde öngörülen sürede iade talebinde bulunmadığından söz edilerek düzeltme ve şikâyet yoluyla yapılan başvurunun reddine ilişkin işlemin, yukarıda belirtilen Kanun hükümleri uyarınca, vergi hatası kapsamında değerlendirilmesi gerektiği sonucuna ulaşıldığından hareketle uyuşmazlığın Vergi Usul Kanunu’nun 117 ve 118’inci madde kapsamında incelenemeyeceği gerekçesiyle davayı reddeden mahkeme kararında hukuka uyarlık görülmediği gerekçesiyle Mahkeme kararı bozulmuştur.

Davalı İdare’nin, karar düzeltme istemi Danıştay ilgili Dairesi tarafından reddedilmiştir.

İndir