İŞLEMİN İPTALİ İÇİN AÇILAN DAVA İLE BU İŞLEME İTİRAZIN REDDİ ÜZERİNE AÇILAN DAVA BİRLEŞTİRİLMELİDİR6183 SAYILI KANUNUN 56. MD. UYARINCA TESİS EDİLEN İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ TALEBİYLE AÇILAN DAVA DEVAM EDERKEN BU İŞLEME VAKİ İTİRAZ BAŞVURUSUNUN REDDİNE DAİR GÜMRÜK BAŞMÜDÜRLÜĞÜ İŞLEMİNE KARŞI AÇILAN DAVANIN BİRLEŞTİRİLMESİ GEREKİR

Danıştay 7. Daire 01.03.2010 gün, 2008/6835/ E., 2010/1091 k., sayılı kararı ile Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 56. Maddesi yarınca tesis edilen işlemin iptali istemi ile açılan dava devam ederken bu işleme vaki itiraz başvurusunun reddine dair gümrük başmüdürlüğü işlemine karşı açılan davanın birleştirilmesi gerektiğine karar verdi.

Danıştay 7. Daire’nin gerekçesi şu şekilde: “6183 sayılı Kanunun 56'ncı maddesinde, karşılığında teminat gösterilmiş bulunan amme alacağı vadesinde ödenmediği takdirde borcun yedi gün içinde ödenmesi, aksi halde teminatın paraya çevrileceği veya diğer şekillerle cebren tahsile devam olunacağının borçluya bildirileceği, yedi gün içinde borç ödenmediği takdirde teminatın bu Kanun hükümlerine göre paraya çevrilerek amme alacağının tahsil edileceği hükme bağlanmış; 37. maddesinde de, hususi kanunlarında ödeme zamanı tespit edilmemiş amme alacaklarının Maliye Vekaletince belirtilecek usule göre yapılacak tebliğinden itibaren bir ay içinde ödeneceği, bu ödeme müddetinin son gününün amme alacağının vadesi günü olduğu hükmüne yer verilmiştir.

Bu durumda Mahkemenin kayıtlı davalarında aynı eşyaya isabet eden gümrük ve özel tüketim vergileri ile bu vergilerin matraha dahil edilmesi suretiyle bulunan katma değer vergisinin ve söz konusu vergiler üzerinden hesaplanan gecikme faizinin tahsili amacıyla 6183 sayılı Kanunun 56. maddesi uyarınca işlemin iptali istemiyle, biri doğrudan, diğerleri ise, 2577 sayılı Kanunun 11. maddesi uyarınca yapılan başvuru üzerine üç ayrı dava açılmış ve bu davalarda hukuka uygunluğu denetlenecek işlemin aynı işlem olması nedeniyle, Mahkemece, sonradan açılan davalara ait dosyaların ilk açılan davaya ait dosyada birleştirilmesi suretiyle, dava hakkında hüküm kurulması gerekirken; bu yapılmaksızın her dava hakkında ayrı hüküm kurulmasında isabet görülmemiştir.İndir