KANUNİ TEMSİLCİNİN ŞAHSINA AİT TAŞINMAZI MAL BİLDİRİMİNDE GÖSTERMESİ ŞİRKET BORCUNA TEMİNAT SAYILMAZKANUNİ TEMSİLCİNİN, ŞİRKETİN MUHTELİF VERGİ BORCU NEDENİYLE ŞAHSINA AİT TAŞINMAZINI MAL BİLDİRİMİNDE GÖSTERMESİ, ŞİRKETİN BORCUNA TEMİNAT VERMESİ OLARAK KABUL EDİLMEZ

Danıştay 4. Daire 29.11.2011 gün, 2008/9594 E., 2011/10534 k., sayılı kararı ile kanuni temsilci konumundaki davacının, şirketin muhtelif vergi borcu nedeniyle şahsına ait taşınmazını mal bildiriminde göstermesinin, şirketin borcuna teminat vermesi olarak değerlendirilemeyeceğine hükmetti.

Dava, … Tıbbi Cihazları İthalat ihracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi'nin muhtelif vergi borcu nedeniyle şirketin kanuni temsilcisi ...'nın mal bildiriminde gösterdiği taşınmazına uygulanan haczin iptali istemiyle açılmıştır, Vergi Mahkemesi “... Tıbbi Cihazları İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi'nin vergi borcu nedeniyle şirket adına düzenlenen ödeme emirlerinin tebliğ edilmesi üzerine davacı ...'nın mal bildiriminde gösterdiği taşınmazın idarece haczedildiği, bildirim tarihi itibarıyla davacı ...'nın herhangi bir borcu bulunmadığı gibi mal bildiriminde bulunmasınında teminat niteliğinde olmadığı, henüz hakkında takibata geçilmeyen ve şirket borcu nedeniyle teminatı bulunmayan davacının mal bildiriminde gösterdiği şahsına ait taşınmazın haczedilmesinde hukuka uyarlık bulunmadığı…” gerekçesiyle davanın kabulüne karar vermiş, Danıştay 4. Daire de kararı aynen onamıştır.İndir