KARŞI TARAF YASAL VEKALET ÜCRETİ KDV'YE TABİDİRKARŞI TARAF (YASAL) VEKÂLET ÜCRETİ KDV’YE TABİDİR

Danıştay 4. Daire 29.06.2011 gün, 2010/1971 E. 2011/5825 k. sayılı kararı ile, Avukatlık Asgari Ücret tarifesi çerçevesinde davada haklı çıkan taraf lehine hükmedilen karşı taraf 8yasal) vekalet ücretinin KDV’ye tabi olduğuna karar verdi.

Söz konusu uyuşmazlıkta serbest avukat olarak çalışan davacının davasını reddeden ve Danıştay 4. Daire tarafından da onaylanan Vergi Mahkemesi gerekçesi şu şekilde: “1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 1 inci maddesinde avukatlığın, kamu hizmeti ve serbest bir meslek olduğu hükmüne yer verildiği, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 1 inci maddesinin ( 1 ) numaralı fıkrasında ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin katma değer vergisine tabi olduğu, 20 nci maddesinin ( 4 ) numaralı fıkrasında, belli bir tarifeye göre fiyatı tespit edilen işler ile bedelin biletle tahsil edildiği hallerde tarife ve bilet bedelinin katma değer vergisi dahil edilerek tespit olunacağı ve verginin müşteriye ayrıca intikal ettirilmeyeceğinin hükme bağlandığı, anılan Kanun maddelerinden, avukatlık mesleğinin, serbest meslek faaliyeti ve bu meslekten elde edilen kazancın da serbest meslek kazancı olduğu, serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin ise katma değer vergisine tabi bulunduğunun anlaşıldığı, bu bakımdan, serbest meslek erbabı olan avukatların gerek icra dairelerinde borçludan adlarına tahsil edilen gerekse mahkemelerce karşı tarafa hükmedilen vekalet ücretinin katma değer vergisine tabi olduğu ve belli bir tarifeye göre fiyatı tespit edilen işlerde tarifenin katma değer vergisi dahil edilerek belirlendiğinin dikkate alınmasıyla söz konusu tahsilatlar nedeniyle davacı adına tarh edilen vergi ve cezada yasaya aykırılık görülmediği…”.İndir