KESİNLEŞMİŞ KARAR SONRASI AYNI İSTEMLE YAPILAN BAŞVURU DAVA AÇMA SÜRESİNİ CANLANDIRMAZDÜZELTME VE ŞİKÂYET BAŞVURUSUNUN REDDİ ÜZERİNE AÇILAN DAVADA VERİLEN VE KESİNLEŞEN KARAR ÜZERİNE, AYNI KONUYLA İLGİLİ OLARAK HERHANGİ BİR YENİ HUKUKİ DURUM SÖZ KONUSU OLMAKSIZIN TEKRAR AYNI İSTEMLE YAPILAN BAŞVURU, DAVA AÇMA SÜRESİNİ CANLANDIRMAZ

Danıştay 4. Daire 12.06.2012 gün, 2012/3659 E., 2012/2917 k., sayılı kararı ile; düzeltme ve şikâyet başvurusunun reddi üzerine açılan davada verilen ve kesinleşen karar üzerine, aynı konuyla ilgili olarak herhangi bir yeni hukuki durum söz konusu olmaksızın tekrar aynı istemle yapılan başvurunun dava açma süresini canlandırmayacağına hükmetti.

Vergi Mahkemesi’nin “davacının yaptığı görevin 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 29. maddesinde belirtilen nitelikte olduğu anlaşıldığından uçuş tazminatının gelir vergisinden müstesna olduğu gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline, kesilen verginin iadesine, faiz isteminin ise reddine” yönünde verdiği karar,  davalı idare tarafından hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek kararın kabule ilişkin kısmının bozulması talebiyle temyiz edilmiştir. Vergi Mahkemesi kararının kabule ilişkin kısmını BOZAN Danıştay kararının gerekçesi şu şekilde;

Dosyanın incelenmesinden; Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı’nda 2. sınıf hava aracı bakım teknisyeni olarak görev yapan davacının aldığı uçuş tazminatından gelir vergisi kesilemeyeceğini ileri sürerek yaptığı düzeltme ve şikayet başvurusunun zımnen reddine ilişkin işlemin iptali ve 22.09.2005 ile 08.10.2007 tarihleri arasında yapılan kesintinin yasal faiziyle birlikte iadesi istemiyle açtığı davada, Vergi Mahkemesinin kararıyla işlemin iptaline, kesilen vergilerin iadesine, faiz isteminin ise reddine karar verildiği, davalı İdarenin temyiz istemi üzerine Danıştay Dördüncü Dairesinin 01.02.2010 günlü ve E. 2008/9302, K. 2010/524 sayılı kararıyla düzeltme ve şikayet başvurusunun reddi üzerine 30 günlük dava açma süresinin geçirildiği gerekçesiyle Mahkeme kararının bozulduğu, bu karar üzerine davacının tekrar aynı istemle 20.08.2010 günlü düzeltme ve 22.10.2010 günlü şikayet başvurularını yaptığı ve başvurunun zımnen reddi üzerine tekrar görülmekte olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Uyuşmazlıkta, idari davaya konu olabilecek kesin ve yürütülebilir bir işlem olan düzeltme ve şikayet başvurusunun reddi üzerine açılan davada verilen ve kesinleşen karar üzerine, aynı konuyla ilgili olarak herhangi bir yeni hukuki durum söz konusu olmaksızın tekrar yapılan başvuru dava açma süresini canlandırmayacağından Vergi Mahkemesince işin esası incelenerek karar verilmesinde hukuka uyarlık görülmemiştir.İndir