KOMİSYON KARŞILIĞI YAPILAN SAHTE FATURA ALIŞVERİŞİNE ARACILIK EDEN KİŞİ SUÇA İŞTİRAK ETMİŞTİRYargıtay 11.Ceza Dairesi 23.06.2004 gün, 2003/5778 E., 2004/5696 sayılı kararı ile komisyon karşılığı yapılan sahte fatura alışverişine aracılık eden kişinin suça iştirak ettiğine hükmetti.

“…I- Sanık Dursun'a yüklenen özel evrakta sahtecilik suçu ile tüm sanıklara yüklenen dolandırıcılık suçlarının yasal unsurları itibariyle oluşmadığı, mahkemece gerekçeleri gösterilerek kabul ve takdir kılınmış olduğundan, katılan vekilinin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun bulunan bu suçlarla ilgili hükmün istem gibi (ONANMASINA )

II- Sanık Latif, Bahattin, Mahsar, Hüdayi, Efkan ve Sami'ye yönelik hükmün temyizlerine gelince:

a ) 213 sayılı Vergi Usul Yasasının, 1.1.1999 tarihinde yürürlüğe giren 4369 sayılı Yasa ile değişik 359/b-1. maddesine göre, vergi kanunları uyarınca düzenlenmesi gereken belgelerin sahte olarak düzenlenmesi suçun oluşumu için yeterli olup bu belgelerin kullanılması ve vergi ziyaı doğması suçun unsuru olmaktan çıkarıldığı cihetle, sanıklar Bahattin, Mahsar, Hüdayi, Efkan ve Sami'nin özel gider indirimi veya vergi iadesinde kullanılmak üzere sahte ödeme kaydedici cihaz fişlerini düzenleyenlerden komisyon karşılığı satın alıp komisyon karşılığı memurlara ve işçilere vermekten ibaret olan ve teselsül eden eylemlerinin sahte belgeleri düzenleyenlerin eylemlerine iştirak suçunu oluşturup VUK'nın 359/b-1 ve TCK'nın 80. maddelerine uygun bulunduğu gözetilmeden, suç vasfında yanılgıya düşülerek yazılı şekilde TCK'nın 345. maddesi ile hüküm tesisi,

b ) Sanık Latifin teselsül eden eylemi nedeniyle hakkında TCK'nın 80. maddesinin uygulanmaması ve kastın yoğunluğu yazar kasa fişi ve fatura sayısı ile zararın ağırlığı dikkat alınarak temel cezanın alt sınır aşılarak belirlenmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması suretiyle eksik ceza tayini,

Yasaya aykırı, katılan vekili ve sanıklar Latif, Hüdayi, Efkan ve Sami vekillerinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan sair yönleri incelenmeksizin hükmün bu sebepten dolayı sonuçta istem gibi CMUK'nın 321. maddesi uyarınca (BOZULMASINA), oybirliğiyle karar verildi…” İndir