KONŞİMENTODA YER ALAN NAVLUN BEDELİNİN FATURA MUKABİLİ FİİLEN ÖDENEN NAVLUN BEDELİNDEN YÜKSEK OLDUĞU HALLERDE EŞYA KIYMETİUyuşmazlık Konusu

Konşimentoda yer alan navlun bedelinin fatura mukabili fiilen ödenen navlun bedelinden yüksek olduğu durumlarda beyan edilecek eşya kıymetine dahil edilecek navlun tutarı olarak gerçekte ödenen (düşük) navlun bedelinin mi, yoksa konşimen-toda gösterilen (yüksek) navlun bedelinin mi esas alınması gerektiği konusu uyuşmazlığın özünü oluşturmaktadır.

Gümrük İdaresi; “Konşimentoda yer alan navlun bedelinin faturada yer alan ve fiilen ödenen navlun bedelinden yüksek olduğu durumlarda gümrük eşya kıymetine ilave edilecek navlun bedelinin konşimentoda gösterilen (yüksek) navlun bedeli olması gerektiğini” ileri sürüyor ve buna göre ek tahakkuk ve ceza kararı alıyor.

Gümrük Vergisi Mükellefi ithalatçılar ise; “Gümrük Kanununun 27’inci maddesinin (e) bendinde; ithal eşyası için Türkiye’deki giriş liman veya yerine kadar yapılan nakliye ve sigorta giderleri ile eşyanın giriş liman veya yerine kadar nakliyesi ile ilgili olarak yapılan yükleme ve elleçleme giderlerinin, 24’üncü madde hükümlerine göre gümrük kıymeti belirlenirken, ithal eşyasının fiilen ödenen veya ödenecek fiyatına ilave edileceği düzenlemesine yer verildiği; aynı maddenin 2’inci ve 3’üncü fıkralarında ise “bu maddeye göre fiilen ödenen veya ödenecek fiyata yapılacak ilaveler için nesnel ve ölçülebilir veriler esas alınır. Gümrük kıymetinin belirlenmesinde, fiilen ödenen veya ödenecek fiyata bu maddede öngörülenler dışında hiçbir ilave yapılamaz” hükmüne yer verildiği, beyanname muhteviyatı eşyanın uluslararası nakliyesi için gerçekte ödenen navlun bedelinin gerçekte ödenen navlun bedeli olmadığı yönünde herhangi bir tespit olmaksızın başkaca işlem yapılamayacağı, zaten konşimentoda yazılı olan fiyatların eşyanın taşınması karşılığında tahsil edilecek gerçek bedeli yansıtmadığı, yine Gümrük Kıymeti ile ilgili Uluslararası Anlaşmalarda ya da Gümrük Mevzuatı ve Gümrüklerde Uygulanan Diğer Mevzuatta Konşimentoda belirtilen gösterge niteliğindeki IATA liste fiyatına göre yazılı Navlun Bedelinin Gümrük Kıymetine ilave edilecek navlun bedeli olarak esas alınmak suretiyle ithal eşyasının Gümrük Kıymetinin belirlenmesi gerektiği yönünde hiçbir hüküm bulunmadığı, eşya kıymetine ilavesi gereken navlun bedelinin navlun faturasında gösterilen bedel olduğu, bir taşıma senedi olan konşimentonun navlun faturası niteliği taşımadığı” hususlarını savunmaktalar.

Yargı Kararları ve Uyuşmazlığın Akıbeti

Bu konuda her iki yönde verilen kararlar da olduğundan kararların istikrara kavuştuğunu söylemek için henüz erken. Bu konudaki gelişmeleri izlemeye devam edeceğiz.İndir
cheap jordans|wholesale air max|wholesale jordans|wholesale jewelry