KONUSU AYNI OLMAYAN DAVA, İKİ AYRI MAHKEMEDEN ÇIKTIĞINDA BAHİSLE YARGILANMANIN YENİLENMESİ İSTENEMEZKONUSU AYNI OLMAYAN DAVA HAKKINDA İKİ AYRI MAHKEMEDEN AYRI KARAR ÇIKTIĞINDAN BAHİSLE YARGILANMANIN YENİLENMESİ İSTENEMEZ

Danıştay 9. Daire; 23.02.2011 tarih ve 2008/8661 E., 2011/422 k. Sayılı kararı ile; konusu aynı olmayan dava hakkında iki ayrı mahkemeden ayrı karar çıktığından bahisle yargılanmanın yenilenmesi istenemeyeceğine hükmetti.

Yeminli mali müşavir olan davacının düzenlediği KDV iadesi tasdik raporları nedeniyle iştirak suçuna bağlı olarak kesilen kaçakçılık cezası ve ayrıca müteselsil sorumluluk kapsamında 3568 sayılı Kanunun 12. maddesi uyarınca salınan kaçakçılık cezalı katma değer vergisi tarhiyatının ayrı ayrı dava konusu yapıldığı, ilk davanın reddedildiği, ancak ikinci davanın kabul edildiği ve her iki kararın da kesinleştiği görülmektedir. Davacı iki ayrı Mahkemeden birbirine aykırı iki karar çıktığı iddiasıyla yargılamanın yenilenmesinin istemiş, bu talep Vergi Mahkemesince olayda yargılamanın yenilenmesi yasal şartlarının oluşmadığı gerekçesiyle reddedilmiştir.

Danıştay 9. Daire, Vergi Mahkemesi kararını “Her ne kadar davacı tarafından, tarafları, konusu ve sebebi aynı olan bir dava hakkında iki ayrı Mahkemeden birbirine aykırı iki karar çıktığı iddia edilse de; yargılamanın yenilenmesini istediği davanın konusu, iştirak suçuna bağlı olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 338 ve 344/2. maddeleri uyarınca 1997/Ocak-Nisan dönemleri için kesilen kaçakçılık cezası iken, diğer davanın konusun ise; müteselsil sorumluluk kapsamında 3568 sayılı Kanunun 12. maddesi uyarınca 1997/Ocak-Nisan dönemleri için tarh edilen kaçakçılık cezalı katma değer vergisi olduğu anlaşılmış olup, bu durumda, 2577 sayılı Kanunun 53. maddesinin 1. fıkrasının h bendinde belirtilen yargılamanın yenilenmesi sebebinin bulunmadığı görüldüğünden,…” gerekçesiyle onamıştır.İndir