KULLANIM SÜRESİ GEÇEN VEYA BİR BAŞKA BİÇİMDE KULLANILAMAYACAK HALE GELEN VE İMHA EDİLEN MALLAR ZAYİ



KULLANIM SÜRESİ GEÇEN VEYA BİR BAŞKA BİÇİMDE KULLANILAMAYACAK HALE GELEN VE İMHA EDİLEN MALLAR ZAYİ OLAN MAL MAHİYETİNDEDİR VE BU MALLARIN İKTİSABI DOLAYISIYLA YÜKLENİLEN KATMA DEĞER VERGİSİ İNDİRİM KONUSU YAPILAMAZ

Danıştay 4. Daire 23.02.2011 gün, 2010/792 E. 2011/899 K. sayılı kararıyla; kullanım süresi geçen veya bir başka biçimde kullanılamayacak hale gelen ve imha edilen malların zayi olan mal mahiyetinde olduğuna ve bu malların iktisabı dolayısıyla yüklenilen katma değer vergisinin indirim konusu yapılamayacağına hükmetti.

Katma Değer Vergisi’ne ilişkin 5.12.2009 tarihli 113 seri numaralı Genel Tebliği'nin "Kullanım Süresi Geçen veya Kullanılamayacak Hale Gelen Mallara İlişkin Yüklenilen KDV Hakkında Yapılacak İşlem" başlıklı "E" bölümünün iptali istemiyle açılan davada Danıştay aşağıda yer alan gerekçe ile açılan davanın reddine karar vermiştir;

“İptali istenen düzenlemede uyuşmazlığın özü, kullanım süresi geçen veya bir başka biçimde kullanılamayacak hale gelen ve ilgili mevzuat uyarınca teşkil edilen resmi komisyonlar veya takdir komisyonu huzurunda imha edilen malların zayi mal olarak nitelendirip nitelendirilmeyeceğidir. Vergi kanunlarında zayi olan mal veya zayi olma kavramlarının ne anlama geldiği hususunda bir açıklamaya yer verilmediğinden zayi olmanın kelime anlamının ortaya konulması gerekmektedir. Zayinin sözlükteki anlamının kaybolma, yitme, kayıp, yok olmuş, elden çıkmış, mahvolmuş olarak tanımlandığı, zayi olmanın yitmek, kaybolmak olarak tarif edildiği görülmektedir. Bu itibarla, sebebi ne olursa olsun ilgili mevzuat uyarınca teşkil edilen resmi komisyonlar veya takdir komisyonu huzurunda imha edilen malların yitip gittiği ve yok olduğu açıktır. Öte yandan, İdarenin önceki uygulamalarının aksi yönde olmasının uyuşmazlık konusu malların nitelendirilmesinde herhangi bir hukuki etkisi olmayacaktır. Bu nedenle, Genel Tebliğin dava konusu edilen bölümünde hukuka aykırılık görülmemiştir”.




İndir