MATRAHIN RE'SEN TAKDİR YOLU İLE OLUŞTURULDUĞU DURUMDA GERÇEK GELİRE EN YAKIN GELİRİN TESPİTİ GEREKİRDanıştay 3. Dairesi 2.3.2000 tarihli E. 1998/3039 K. 2000/865 sayılı kararında matrahın re'sen takdir yolu ile oluşturulması gereken durumlarda, gerçek gelire en yakın gelirin tespite yönelmek gerektiğine hükmetti.

Vergi Mahkemesi “Davacı şirketin 1993 takvim yılında sözü edilen kişi ve firmalardan herhangi bir mal ve hizmet alımı yapmadan ve hiç bir bedel ödemeden sahte fatura temin ederek giderlerini belgelendirdiği sonucuna varıldığı, öte yandan, faturaların biçimsel yönden kurallara uygun olması, faturalarda gösterilen işlerin gerçekten düzenleyicisi görünen kişi ve şirketlere yaptırıldığını kanıtlamaya yeterli olmadığı gibi, davacı şirketçe uyuşmazlığa konu faturaların gerçeği yansıttığı ve bu faturalarda gösterilen işlerin karşılığı olan bedellerin ödendiğinin çek, bono, dekont gibi belgelerle kanıtlanamadığı, bu durumda taahhüt işine ait giderlerin tutarının yasal olarak tespiti mümkün olmadığından elde edilen hasılata % 20 kar oranı uygulanmak suretiyle belirlenen matrah farkı üzerinden yapılan cezalı kurumlar vergisi ile fon payı tarhiyatında yasaya aykırılık görülmediği, kurumlar vergisi beyannamesinin verilme süresinin geçmiş olması nedeniyle salınan geçici kurumlar vergisinde yasal isabet bulunmadığı” gerekçesiyle cezalı kurumlar vergisi ve fon payı tarhiyatı ile geçici kurumlar vergisine bağlı olarak kesilen kaçakçılık cezasını onayan, geçici kurumlar vergisini kaldırmıştır. Karar temyiz edilmiştir.  Danıştay; “Dosyanın incelenmesinde, dava dilekçesinde vergi ve ceza ihbarnameleri ile birlikte bunların dayanağı olan vergi inceleme raporunun tebliğ edilmediğinin ileri sürüldüğü, mahkemece bu iddia üzerinde durulmadan işin esası incelenerek karar verildiği, ancak aynı iddianın temyiz dilekçesinde de tekrarlandığının görüldüğü, bu durumda mahkemece öncelikle vergi ve ceza ihbarnameleri ile birlikte vergi inceleme raporunun da tebliğ edilmiş olup olmadığı hususu araştırılarak bunun sonucuna göre karar verilmesi gerektiği … vergi incelemesinden maksadın, ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunun araştırılması, tespit edilmesi ve sağlanması olduğunun düzenlenmiş bulunması karşısında; matrahın re'sen takdir yolu ile oluşturulması gereken hallerde dahi gerçek gelire en yakın geliri araştırmaya ve tespite yönelmenin zorunlu bulunduğunun dikkate alınması gerekmektedir. Bu nedenlerle gider unsuru olarak defterlere kaydedilmiş olan faturaların gerçek giderleri yansıtmadığı sonucuna ulaşılarak ve bu faturalar tutarının gider kayıtlarından çıkarılması suretiyle tarhiyat yapılmış olması hallerinde de vergilenen işletmenin elde ettiği hasılatın gider yapılmaksızın sağlanması mümkün bulunmuyorsa ve hasılatı sağlayan gider da saptanabiliyor ise gideri saptamaya yönelmek ve saptanan giderin defter kayıtlarına ayrıca yansıtılmış olup olmadığı da dikkate alınarak bir sonuca varmak da gerekmektedir.“ gerekçesiyle temyiz isteminin kabul edilerek vergi mahkemesinin kararının bozulmasına hükmetmiştir.İndir