ÖRTÜLÜ DAĞITILAN KAZANÇ KDV’YE TABİ MİDİR?Uyuşmazlık Konusu

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın görüşü, örtülü olarak dağıtılan (gelir ve kurumlar vergisine göre kar payı mahiyetindeki) kazancın KDV’ye tabi olduğu yönünde. Bu konuda açık bir yasal düzenleme olmaması uyuşmazlığın özünü oluşturuyor.

Gelir İdaresi Başkanlığı; “KDVK’nın 27/2. maddesinde bedelin emsal bedeline veya emsal ücretine göre açık bir şekilde düşük olduğu ve bu düşüklüğün mükellefçe haklı bir sebeple açıklanamadığı hallerde, matrah olarak emsal bedeli veya emsal ücreti esas alınacağının düzenlendiğini, yine 27/3 de ise emsal bedelin, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirleneceğinin açıklandığını, VUK 267. madde hükümlerine göre tespit edilen bedel emsal bedel üzerinden KDV tarhiyatı yapılması gerektiğini, kaldı ki, eğer örtülü dağıtılan kazanç üzerinden KDV hesaplanmayacak olursa, faturaların düşük düzenlenmek suretiyle KDV’den kaçınmanın yolunun açılmış olacağını iddia ediyor.

Mükellefler ise;  “dağıtıldığı kanunen farz olunan kazancın bir kurumlar vergisi faraziyesi olduğunu, diğer ifade ile mevzuatta yer alan transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılan kazancın, Gelir ve Kurumlar Vergisi kanunlarının uygulanmasında, dağıtılmış kar payı sayılacağı ifadesi ile hedeflenen hususun, kar payının Türk Ticaret Kanunu ve diğer yasal düzenlemelere uygun olmadan dağıtıldığının ifade edilmesi olduğunu, nihayette örtülü olarak aktarılan kazancın bir erken örtülü/erken/gizli bir kar payı dağıtımı olduğunu, kar dağıtımlarının örtülü ya da açık olsun KDV’ye tabi olduğu yolunda bir düzenleme bulunmadığını,  kaldı ki, kurumlar vergisi bakımından bir kar payı dağıtımı olan işlemin KDV kanunu bakımından farklı bir mahiyetinin olduğunu iddia edebilmek için buna olanak tanıyan açık bir yasal düzenleme olmadı gerektiğini, aksi yönde bir sonuca ve dolayısıyla vergilemeye yorum ve kıyas ile varılamayacağını” savunuyorlar.

Yargı Kararı ve Uyuşmazlığın Akıbeti

Bu uyuşmazlık konusu henüz çok yeni olup Mahkemelerden çıkan ilk kararlar bir yön belirtmekten uzaktır. Konuyu izlemeye devam edeceğiz.


İndir