ÖRTÜLÜ DAĞITILAN KAZANCIN KDV’Sİ İNDİRİM KONUSU YAPILAMAZ MI?Uyuşmazlık Konusu

Gelir İdaresi Başkanlığı yayımlamış olduğu 57 ve 60 no.lu KDV Sirkülerleri ile ilişkili kişiden emsaline nazaran yüksek bedelle mal veya hizmet alımı yapılan hallerde fiilen uygulanan bedel ile emsal bedel arasındaki farkın (örtülü olarak dağıtıldığı tespit edilen kazancın) KDV’ye tabi olduğunu, bu tutara isabet eden KDV’nin de KDV Kanununun 30/d maddesi uyarınca, indirim konusu yapılmasının mümkün olmadığını ifade etti. Örtülü olarak dağıtılan (gelir ve kurumlar vergisine göre kar payı mahiyetindeki) kazancın KDV’ye tabi olup olmadığı henüz tartışmalı iken bir de bu suretle hesaplanması gereken KDV’nin zaten indirim konusu yapılamayacağının ifade edilmiş olması konuyu daha karmaşık hale getirdi.

Gelir İdaresi Başkanlığı; “ilişkili kişiden emsaline nazaran yüksek bedelle mal veya hizmet alımı yapılan hallerde fiilen uygulanan bedel ile emsal bedel arasındaki farkın (örtülü olarak dağıtıldığı tespit edilen kazancın) KDV’ye tabi olduğunu, bu tutara isabet eden KDV’nin de KDVK Md. 30/d maddesi uyarınca indirim konusu yapılmasının mümkün olmadığını” iddia ediyor. Bu görüş yanında bazı Özelgelerde de, dağıtılan örtülü kazancın yıl içinde tespit edildiği ve kazancı dağıtan tarafından faturaya bağlanıp KDV beyan edilerek ödendiği hallerde, KDV indiriminin mümkün olabileceği ancak yıl aşıldıktan sonra zaten mümkün olamayacağı ifade ediliyor.  

Mükellefler ise;  “dağıtıldığı iddia olunan kazancın (kar payının) KDV’ye tabi olmadığını ancak eğer tabi ise bu KDV’nin indiriminin önünde hiçbir hukuki engel olmaması gerektiğini, aksi durumda KDV’de mükerrerlik doğacağını, KDV’nin yansıtılan (indirilen) bir vergi olduğunu, mükerrer, indirilemeyen bir KDV yaratmak için yasada açık hüküm olması gerektiğini, kaldı ki, dapıtılan kurum kazancı dahi düzeltmeye tabi tutuluyor iken KDV’nin indiriminin engellenmesinin çelişkili ve hatalı olacağını, diğer yandan KVK’nın 13. maddesi hükmü ile KDVK’nın 27. maddesi hükmünün çelişik düzenlemeler içeriyor olması ve dolayısıyla transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılan kazançlarda, kurumlar vergisi matrahı ile katma değer vergisi matrahının aynı tutarda olmamasının bizatihi sözkonusu tutarın KDV’ye tabi tutulmasının yasa koyucu tarafından da öngörülmediğini ortaya koyduğunu” savunuyorlar.

Yargı Kararı ve Uyuşmazlığın Akıbeti

Bu uyuşmazlık konusu henüz çok yeni olup Mahkemelerden çıkan ilk kararlar bir yön belirtmekten uzaktır. Konuyu izlemeye devam edeceğiz.


İndir