PİŞMANLIK ZAMMI KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERDİRPİŞMANLIK ZAMMI KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERDİR

Danıştay 3. Daire 04.05.2011 gün, 2008/5243 E., 2011/1545 k., pişmanlık zammının kanunen kabul edilmeyen gider olduğuna hükmetti.

Vergi Mahkemesi “pişmanlık zammının gider olarak yazılması gerektiği ihtirazi kaydıyla verilen 2007 yılının 3'üncü dönemine ilişkin geçici vergi beyannamesinde beyan edilen matrahın bu kısmına karşı açılan davayı; davacı şirketin ödediği pişmanlık zammının 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51'inci maddesinde belirlenen nispete göre hesaplandığı, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunen 11'inci maddesinin d bendinde, 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre ödenen cezaların kanunen kabul edilmeyen gider olduğu belirtildiğinden ihtirazi kayıt kabul edilmeyerek pişmanlık zammının matraha ilavesinde hukuka aykırılık bulunmadığı” gerekçesiyle davayı reddetmiş, bu karar Danıştay tarafından aynı gerekçe ile onanmıştır.


İndir