RUHSATSIZ OLMASI NEDENİYLE YIKILMASINA KARAR VERİLEN YAPI SONUCU OLUŞAN ZARARIN TESPİTİ İDARİ YARGIUyuşmazlık Mahkemesi Hukuk Bölümü 27.01.2014 gün, 2014/61 E. 2014/62 K. Sayılı kararı ile imar planına aykırılık nedeniyle yıkılmasına karar verilen binanın, yıkılmasından doğan zararlarının tespitinin idari yargı mercilerince çözüme kavuşturulması gerektiğine hükmetti.

Ankara 4. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin davalı idarelerce yapılan görev itirazını reddetmesi üzerine çıkardıkları olumlu görev uyuşmazlığını Danıştay Başsavcısının göndermesi ile dosya kendisine gelen Uyuşmazlık Mahkemesi’nin gerekçeli kararı şu şekilde: “Dava, davacıya ait ruhsatsız yapılan binanın, eklentilerin ve müştemilatın, imar planında okul alanında kalması nedeniyle, ruhsatsız yapının 3194 sayılı ve 775 sayılı Yasalar uyarınca yatırılacağının davacıya tebliğinden sonra, yapının yıktırılması üzerine, davacı tarafından bina, eklentiler ve müştemilat ile ilgili olarak uğranıldığı iddia olunan 102.972,20 TL. zararın faiziyle birlikte tazmini istemiyle açılmıştır.

Dava dosyanın incelenmesinden; davacıya ait ruhsatsız yapının ve eklentilerinin imar planının uygulanması amacıyla 3194 ve 775 sayılı yasalar uyarınca yıktırılacağı hususunun (ve konuya ilişkin alınan genel bir Encümen Kararı dayanak gösterilmek suretiyle) davacıya tebliğ edildiği, yapıların idarece yıktırıldığı, davacı tarafından, yapıların değer tespitinin yaptırıldığı, uğranılan zararın tazmini istemiyle de bakılan davanın açıldığı anlaşılmıştır.

Bu durumda, her ne kadar davacı tarafından, Mahkemede açılan tespit dosyasında bedel tespiti yaptırılmış ve bu bedel dava konusu edilmiş ise de, ortada idarenin 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu kapsamında bir işleminin bulunmadığı, davanın anılan Yasanın 14. maddesinde işaret edilen bedel arttırma davası niteliğinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Olayda, davacıya ait ruhsatsız yapının ve eklentilerinin imar planının uygulanmasına başlanılması nedeniyle yıktırılmasından dolayı maddi tazminat istemiyle dava açıldığı; buna göre, kamu mevzuatı hükümleri çerçevesinde ve kamu gücü kullanılarak tek yanlı irade ile yapılan uygulama işlemleri sonucunda davacıya ait yapı için bir bedel ödenip ödenmeyeceğine, uğranıldığı ileri sürülen maddi zararın giderilip giderilmeyeceğine, dolayısıyla bir idari işlem olan imar planına dayanılarak ruhsatsız yapının yıktırılmasından doğan zararın tazminine ilişkin bulunan davanın, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 2/1-b maddesinde yer alan "İdari eylem ve işlemlerden dolayı kişisel hakları doğrudan muhtel olanlar tarafından açılan tam yargı davaları" kapsamında idari yargı yerince çözümlenmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenle, Danıştay Başsavcısı'nın başvurusunun kabulü ile, davalı Altındağ Belediye Başkanlığı vekilinin görev itirazının, Ankara 4. Asliye Hukuk Mahkemesince reddine ilişkin kararın kaldırılması gerekmiştir.”İndir