SADECE FATURA DÜZENLEYEN NEZDİNDE YAPILAN ARAŞTIRMA CEZALI TARHİYAT KESİLMESİ İÇİN YETERLİ DEĞİLDİRDanıştay 4. Daire 12.03.2002 gün, 2000/4871 E., 2002/1003 K. sayılı kararı ile sadece fatura düzenleyen nezdinde yapılan araştırma cezalı tarhiyat kesilmesi için yeterli değildir hükmetti.

 “…213 sayılı Vergi Usul Kanununun 134 üncü maddesinde, vergi incelemesinin amacının ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunu araştırmak, tespit etmek ve sağlamak olduğu, aynı Kanun'un 3 üncü maddesinde de vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyetinin esas olacağı belirtilerek incelemenin bu amaca yönelik olması ve gerçek durumun vergilemeye esas alınması gerektiği açıklanmıştır. Olayda, davacının .... Limited Şirketi ortaklarına yaptırdığı asfalt nakliyesine karşılık, .... Limited Şirketi ile .... adlı şahsa ait sahte faturalarda yazılı bedelleri kayıtlarına gider olarak geçirdiği ileri sürülerek yapılan tarhiyata karşı açılan davada, mahkemece, .... Limited Şirketi hakkında düzenlenen vergi tekniği raporu ile davacı şirket yetkilisinin ifadelerinin incelenmesi sonucu, söz konusu faturaların gerçek bir hizmet karşılığı olmadığı belirlendiğinden matrah farkının yerinde bulunduğu gerekçesiyle vergi asıllarına yönelik dava reddedilmiş ise de, inşaat taahhüt, nakliye ve kömür ticareti işiyle uğraşan davacının nakliye işi yapması ve başkalarına bu işi yaptırması işin niteliği itibarıyla zorunludur. Ayrıca … hakkında düzenlenmiş herhangi bir raporunda bulunmadığı dikkate alındığında, söz konusu faturalardan dolayı tarhiyat yapılabilmesi için fatura içeriğindeki nakliye işinin gerçekte yaptırılıp, yaptırılmadığı, bunların yürütülen faaliyetin niteliğine ve büyüklüğüne orantılı olup olmadığının anılan Kanun'un 134 üncü maddesine uygun bir vergi incelemesiyle kesin olarak ortaya konulması gerekirken bu yönde bir inceleme yapılmaksızın matrah farkının belirlenmiş bulunması, ayrıca sahte ve muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı olduğu ileri sürülen faturaların Vergi Usul Kanununun fatura nizamına ilişkin hükümlerine uygun bulunması ve İdarece bu emtianın kullanılmadığı yolunda herhangi bir inceleme ve araştırma yapılmaması karşısında, salt faturayı düzenleyen şahıs hakkındaki inceleme sonuçları ve ifadeler esas alınmak suretiyle eksik incelemeye dayalı olarak yapılan tarhiyatın ve kesilen özel usulsüzlük cezasının kaldırılması gerekirken davanın kısmen reddedilmesinde isabet görülmemiştir…” İndir