SAHTE BELGE KARARI VERİLMESİ İÇİN BELGE DÜZENLEYENLER HAKKINDA NE GİBİ İŞLEMLER YAPILDIĞI DİKKATE..Danıştay 4. Daire 26.04.2007 gün, 2006/1742 E., 2007/1408 K. sayılı kararı ile sahte belge kullanma hakkında karar verirken bu belgeleri düzenleyenler hakkında ne gibi işlemler yapıldığının dikkate alınması gerektiğine  hükmetti.

Vergi Mahkemesi; “… Elektrik inşaat taahhüt işiyle uğraşan davacı şirketin bir kısım alımlarını sahte ve içeriği itibariyle yanıltıcı faturalarla belgelendirdiği ileri sürülerek 2000 yılı Ekim, Kasım, Aralık dönemleri için re’sen salınan katma değer vergisi ile kesilen vergi ziyaı cezası kesilmesine…” hükmetmiştir. Karar temyiz edilmiştir.

Hüküm veren Danıştay 4. Dairesince; “…Vergi mahkemesince, vergi incelemesinin amacına da uygun olarak öncelikle, içeriği itibarıyla yanıltıcı olduğu sonucuna varılan faturaları veren şirket hakkında düzenlenen raporlar üzerine idarece ne gibi işlemler yapıldığı, bu raporlara dayalı olarak komisyon geliri elde etmekten dolayı tarhiyat yapılıp yapılmadığı, yapılmış ise sonucunun ne olduğu, bu raporlarla ilgili yargı kararlarının bulunup bulunmadığı, söz konusu şirketin mükellefiyetinin idarece terkin edilip edilmediği, edilmişse dava konusu yapılıp yapılmadığı, davacıya fatura düzenlediği dönemlerde, katma değer vergisi beyannamelerini verip vermediği adına katma değer vergisi tarhiyatı yapılmış ise bu konuda yargı kararı bulunup bulunmadığı hususları davalı idareden, ya da faturaları düzenleyen şirketin bağlı bulunduğu vergi dairesinden araştırılıp bu araştırma sonucuna göre karar verilmesi gerekirken davanın reddedilmesinde hukuka uyarlık görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, Vergi Mahkemesi’nin kararının, belirtilen hususlar araştırılarak sonucuna göre yeniden karar verilmek üzere bozulmasına, oybirliğiyle karar verildi…”
İndir