SAHTE BELGE KULLANANLAR HAKKINDA KAÇAKÇILIK CEZASI KESİLMELİDİRDanıştay 7. Daire 13.02.2002 gün, 2000/7210 E., 2002/594 K. sayılı kararı ile sahte belge kullananlar hakkında kaçakçılık cezası kesilmesine hükmetti.

Vergi Mahkemesi; “…Sebze meyve komisyonculuğu ile uğraşan davacı adına, bir kısım satışlarını fatura düzenlememek suretiyle; köylüden almak suretiyle kendi nam ve hesabına yaptığı bir kısım satışlarını ise, gerçekte olmayan tüccarlar adına satış yapmış gibi göstermek suretiyle katma değer vergisi kaybına neden olduğundan bahisle, Aralık/1995 dönemi için, salınan katma değer vergisi ile kesilen kaçakçılık ve ağır kusur cezalarına ait işlemin iptali istemiyle açılan davada; dosyada mevcut, inceleme raporu eklerinden davacının ilgili dönemde kayıt dışı hasılat elde ettiğinin somut delillerle tespit edildiği anlaşıldığından, yapılan katma değer vergisi tarhiyatında isabetsizlik bulunmadığı; öte yandan, olayın oluş biçimi karşısında davacının kasten vergi zıyaına sebebiyet vermediği sonucuna varıldığından, olaya kusur cezası uygulanmasının doğru olacağı…” gerekçesiyle ceza kesme işleminin kusur cezasından fazlasına isabet eden kısmının iptaline; davanın vergi aslı ve anılan cezaya  ilişkin kısmının ise, reddine dair karar vermiştir. Davacı adına gerçekte olmayan tüccarlar adına sahte fatura düzenleyerek zıyaa uğratılan vergiler için kaçakçılık cezası; fatura düzenlememek suretiyle zıyaa uğratılan vergiler için ise, ağır kusur cezası kesilmesinin yerinde olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.

Temyiz istemini kabul eden ve hüküm veren Danıştay Yedinci Dairesince işin gereği görüşüldü;

“…Dosyanın incelenmesinden; 1995 yılı hesaplarının incelenmesi sonucu, bir kısım satışlarını fatura düzenlememek suretiyle; müstahsilden kendi nam ve hesabına yaptığı bir kısım satışlarını ise, gerçekte olmayan tüccarlar adına satış yapmış gibi göstermek suretiyle katma değer vergisi kaybına neden olduğundan bahisle, davacı adına salınan katma değer vergisine ve kesilen kaçakçılık ve ağır kusur cezalarına ait işlemin iptali istemiyle açılan davada, vergi mahkemesince, ceza kesme işleminin kusur cezasından fazlasına isabet eden kısmının iptaline; davanın vergi aslı ve anılan cezaya ilişkin kısmının ise, reddine karar verildiği; davalı vergi dairesince, ceza kesme işlemlerinin kısmen iptaline ilişkin hüküm fıkrasının bozulması istemiyle temyiz başvurusunda bulunulduğu anlaşılmıştır.

Öte yandan; aynı Kanunun 344'üncü maddesinde de; kaçakçılık suçu mükellef veya sorumlu tarafından kasten vergi zıyaına sebebiyet verilmesi olarak tanımlanmış olup, katma değer vergisi indirimlerinde sahte ve muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı fatura kullandığı sabit bulunan davacının, bu davranışları vergi kaçırma kastı olmaksızın yapılamayacağından, olayda kaçakçılık cezası kesilmesinde hukuka aykırılık bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, temyiz isteminin kabulü ile mahkeme kararının temyiz istemine konu hüküm fıkrasının bozulmasına oybirliği ile karar verildi.  ..İndir