SAHTE BELGELERDEN YARARLANILAN GELİR VE KDV İNDİRİMLERİ İÇİN KESİLEN CEZALI TARHİYAT YERİNDEDİR.Danıştay 7. Daire 20.05.2002 gün, 2000/6556 E., 2002/1971 K. sayılı kararı ile sahte olarak düzenlenmiş belgelerden yararlanılan gelir ve KDV inidirimleri için kesilen cezalı tarhiyatın yerinde olduğuna hükmetti.

Vergi Mahkemesi; “…Muhteviyatı itibarıyla gerçek dışı belgelerle haksız katma değer vergisi iadesinden yararlanmak suretiyle vergi zıyaına neden olduğundan bahisle, inceleme raporuna dayanılarak, Temmuz.1998 dönemi için davacı Şirket adına re'sen salınan katma değer vergisi ile kesilen ağır kusur cezasına ilişkin işlemi; olayda, davacı Şirketin katma değer vergisi iadesinde kullandığı faturayı düzenleyen .... Limited Şirketinin katma değer vergisi beyannamesini vermemesi ve bu faturanın belge basım izni olmadan bastırılmış faturalardan olması hususu, söz konusu faturanın yanıltıcı olduğunu kanıtlayıcı nitelikte olmadığı gibi, nakliye hizmetinin yaptırıldığı firma ile davacı Şirket arasında vergiyi zıyaa uğratma yönünden irtibat bulunduğu hususunda herhangi bir tespit yapılmadığı; bu durumda, yasaların kendisine yüklediği ödevleri eksiksiz yerine getiren iyi niyetli yükümlülerin mal aldığı kişilerin vergiyi ödeyip ödemediklerini takip etmesi ve onları bu yönde icrai bir güçle zorlaması mümkün olmadığından, bu kişilerin hareketlerinden sorumlu tutulması hukukun temel ilkelerine aykırı düşeceğinden; davacı Şirketin nakliye hizmetini yaptırdığı Şirket tarafından Hazineye intikal ettirilmeyen katma değer vergilerinden sorumlu tutulması suretiyle 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 11'inci maddesinin 3'üncü fıkrası uyarınca davacı Şirket adına cezalı tarhiyat yapılmasında hukuka uyarlık bulunmadığı…” gerekçesiyle iptal etmiştir. İnceleme raporuna dayanılarak yapılan işlemin yasal olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir. Temyiz istemini kabul eden ve hüküm veren Danıştay Yedinci Dairesince işin gereği görüşüldü;

“…Olayda, davacı Şirketin katma değer vergisi iadesinde kullandığı nakliye faturasını düzenleyen .... Limited Şirketinin katma değer vergisi beyannamelerini vermediği gibi, söz konusu faturanın belge basım izni alınarak bastırılan faturalardan olmadığı hususları dosyadaki belge ve bilgilerden anlaşılmış olup; bu tespitler anılan fatura tutarı karşılığında gerçek bir hizmet ifasının olmadığını; belli bir bedel karşılığı mahiyeti itibarıyla gerçek dışı olarak düzenlendiğini açıkça ortaya koyduğundan; davacı Şirket hakkında haksız iadenin geri alınması için yapılan dava konusu tarhiyatta ve kesilen vergi cezasında kanuna aykırılık bulunmamıştır.

Bu nedenle, temyiz isteminin kabulüne ve aksi yolda verilen vergi mahkemesi kararının bozulmasına oybirliği ile karar verildi…”İndir