SAHTE FATURA DÜZENLEMEK İÇİN KURULAN ŞİRKETÇE DÜZENLENEN FATURALAR İÇİN % 2 KOMİSYON ORANI...Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu 13.10.2000 gün, 2000/159 E., 2000/339 K. sayılı kararı ile kurulduğu tarihten bu yana ticari faaliyeti bulunmayan yükümlü şirket tarafından düzenlenen faturaların gerçek bir mal hareketine dayanmadığı ve komisyon karşılığı düzenlendiği sonucuna ulaşılan şirket tarafından düzenlenen faturalar üzerinden % 2 komisyon geliri hesaplanmasının hukuka uygun olduğuna hükmetti.

Vergi Mahkemesi; “… somut veriler yerine tahmin ve varsayıma dayanılarak tespit edilen komisyon gelirinin şirket ile şirket muhasebecisi arasında yarı yarıya paylaşıldığı görüşüyle ve % 4 komisyon alındığı kabul edilerek tarhiyat yapılmasının varsayıma dayalı olduğu…” gerekçesi ile tarhiyatı kaldırmış, kararın temyiz edilmesi üzerine temyiz istemini inceleyen Danıştay 11. Dairesi kararıyla; “… şirket ortakları ile şirketin muhasebecisinin ve diğer ifadelerin değerlendirilmesinden, yükümlü şirketin sermaye tutarı, hiçbir zaman aktif ticari faaliyette bulunmaması, vergi yükümlülüklerini düzenli olarak yerine getirmemesi, 1995 yılı için defter tasdik ettirmemesi, kullanmak için bastırdığı belgeleri gereği gibi muhafaza etmemesi, 1.6.1994 tarihinde kurulmasına ve uzun bir zamandan beri faaliyetsiz olmasına rağmen tasfiye edilmemesi, şirket iş merkezinin muhasebecinin bürosu olarak gösterilmesi karşısında yükümlü şirket tarafından düzenlenen faturaların gerçek bir mal hareketine dayanmadığı, komisyon karşılığı düzenlendiği sonuç ve kanaatine varıldığı…” gerekçesiyle kararı bozmuş, bozma kararına uymayan vergi mahkemesi ilk kararında yer alan hukuksal nedenler ve gerekçe ile ısrar etmiştir.

Hüküm veren DVDDGK Kararı ile; “… Yükümlü şirketin .. tarihinde .. lira sermaye ile kurulduğu, hiçbir zaman aktif ticari faaliyette bulunmadığı, vergisel yükümlülüklerini düzenli olarak yerine getirmediği, 1995 yılı için defter tasdik ettirmediği, bastırdığı belgeleri gereği gibi muhafaza etmediği ve bir kısmını muhasebecisine teslim ettiği, uzun zamandan beri faaliyette bulunmadığı halde tasfiyeye gitmediği, şirket iş merkezinin muhasebecinin bürosu olarak gösterildiği vergi inceleme raporundan anlaşılmıştır. Davacı şirketçe düzenlenen faturaların mükellefiyet konusundan farklı olarak temizlik malzemesi ve sebze meyve satışına ilişkin olduğu, fatura temin eden, bu işe aracılık eden kişiler ve şirket temsilcileri ile muhasebecinin beyanıyla tespit edilmiştir. Tüm bu tespitler karşısında, kurulduğu tarihten bu yana ticari faaliyeti bulunmayan yükümlü şirket tarafından düzenlenen faturaların gerçek bir mal hareketine dayanmadığı ve komisyon karşılığı düzenlendiği sonucuna ulaşıldığından, yapılan tarhiyatın kaldırılması yolunda verilen kararda hukuka uygunluk görülmemiştir…” gerekçesi ile, % 4 oranlı komisyon gelirini reddeden Vergi Mahkemesinin kararını, % 2 oran üzerinden tadil ederek bozan kararı hukuka uygun bulmuştur.İndir