SAHTE FATURA DÜZENLEYEN VE KULLANANLARI TANIŞTIRIP FATURALARI KULLANANLARA KOMİSYON KARŞILIĞI...Yargıtay 11. Ceza Dairesi 06.10.2004 gün, 2003/4386 E., 2004/7159 K. sayılı kararı ile sahte fatura düzenleyen ve kullananları tanıştırıp kullananlara komisyon karşılığı veren ve sahte faturaların faks çıktıları ele geçirilen sanığın suça iştirak etmiş sayılacağına hükmetti.

“…Sanık K. T müdürü ve ortağı olduğu .. Sanayi ve Limited Şirketinin 1998 yılında sahte fatura düzenlemek suçu yanında sahte fatura kullanmak suçunu da işlediğinin mütalaaya ekli 8.7.1999 gün ve 40-99-16 sayılı Vergi Tekniği Raporunda iddia edilmesi karşısında sahte fatura kullanmak suçundan zamanaşımı içinde dava açılması ve yine sanıklar K.T ve M. A hakkında Gelirler Bölge Müdürlüğü mütalaası ve ekindeki Vergi İnceleme Raporlarına uygun olarak düzenlenen 1999/1244 sayılı iddianamede sahte fatura düzenlemek ve kullanmak suçlarından ayrı dava açıldığının anlaşılması karşısında açılan sahte fatura düzenlemek suçundan mahkemesince karar verilmesi mümkün görülmüştür.

1- Sanık S'nin sahte fatura düzenleyen ve kullananları tanıştırıp, sanık M. A'nın düzenlediği sahte faturaları kullananlara komisyon karşılığı verdiğinin anlaşılmasına, 4.1.1998 tarihinde evinde yapılan aramada da sahte düzenlenmiş faturaların faks çıktılarının ele geçirilmiş olmasına göre; sanığın maddi çıkar karşılığı suça iştirak ettiği gözetilmeden mahkumiyeti yerine yazılı şekilde beraatına karar verilmesi,

2- Sanık K.T hakkında düzenlenen 1999/1193 sayılı iddianamede sahte fatura düzenlemek suçundan kamu davası açıldığı gözetilmeden CMUK’nın 150 ve 257. maddelerine aykırı olarak iddianame dışında kalan sahte fatura kullanmak suçundan hüküm kurulması,

3- Sanık K. T’ye 2000/388 Esas sayılı dosyada sahte fatura kullanmak suçu ile sanık M.A’ya yüklenen sahte fatura kullanmak suçlarının niteliği ve işlendiği tarih itibariyle 27.2.2003 gün ve 25033 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe giren 4811 Sayılı Vergi Barışı Kanununun 14. maddesi gereğince yeniden takdir ve değerlendirme yapılmasında zorunluluk bulunması,

Bozmayı gerektirmiş, katılan vekili ile sanık K.T ve vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan sair yönleri incelenmeyen hükmün bu sebeplerden dolayı CMUK’nın 321. maddesi uyarınca kısmen istem gibi BOZULMASINA, 6.10.2004 gününde oybirliği ile karar verildi…”İndir