SAHTE FATURA İÇİN KURULMUŞ BİR ŞİRKET SOMUT VE KESİN DELİLLERLE ORTAYA KONULMALIDIRDanıştay Dava Daireleri Genel Kurulu 17.01.1997 tarih, 1995/161 E., 1997/79 K. kararı ile sahte fatura için kurulmuş bir şirketin somut ve kesin delillerle ortaya konulması gerektiğine hükmetti.

İçel Vergi Mahkemesi; “… inceleme elemanınca yapılan tespitler karşısında, davacı şirketin ihtilaflı dönemde mal alış faturalarında ismi geçen firma ve şahıslardan hiçbirinin gerçek bir ticari faaliyet göstermediğinin anlaşıldığı, dolayısıyla söz konusu faturaların gerçeği ifade etmediği ve yükümlünün haksız katma değer vergisi iadesi aldığı …” gerekçesiyle davayı reddetmiş, karar temyiz edilmiştir.

Danıştay 9. Daire kararıyla; “… satıcı firmalar nezdinde yapılan karşıt incelemeler sonucunda, yükümlüye mal satmış görünen şirketlerden ... Limited Şirketinin resmi kayıtlardaki bilinen adresinin devamlı kapalı olması, ... Ticaret ve ... Tarım Ürünleri Ticaret Gıda Sanayi Limited Şirketinin adreslerinde başka kişilerin faaliyette bulunması ve bu adreste anılan şirketin tanınmaması, ... ve ... Limited Şirketinin de paravan şirket olması ve bu şirketlerin devamlı devreden katma değer vergisi beyan etmeleri nedeniyle dava reddedilmiş ise de; inceleme elemanınca yapılan araştırma sonucunda elde edilen bilgilerin, ihtilaf konusu faturaların gerçeği yansıtmadığının sadece belirtilen sebeplerle kabulüne yeterli neden teşkil etmeyeceği, bu durumun somut ve kesin delillerle ortaya konulması gerektiği, yeterli bir inceleme ve araştırmaya dayanmadan uygulandığı anlaşılan tarhiyata karşı açılan davanın reddinde uygunluk bulunmadığı …” gerekçesiyle İçel Vergi Mahkemesi kararını bozmuştur.İndir