SAHTE FATURA İNCELEMESİNDE ÖDEMENİN ÇEKLE VEYA BANKA YOLUYLA YAPILDIĞI HUSUSU DİKKATE ALINMALIDIRDanıştay 4. Daire 07.06.2010 gün, 2009/4029 E., 2010/3462 k., sayılı kararı ile sahte fatura kullanılması nedeniyle yapılan incelemede, fatura karşılığının çekle ve banka aracılığıyla ödendiği hususunun dikkate alınması gerektiğine hükmetti.

Vergi Mahkemesi açılan davada “davacının 2004 yılında ... İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinden aldığı toplam 10 adet faturanın sahte olduğunun, anılan firma hakkında düzenlenen raporlar uyarınca tespit edilmesi üzerine faturalarda yer alan katma değer vergisi indirimleri kabul edilmeyerek tarhiyat yapıldığı, … İnşaat Taahhüt Turizm ve Sanayi Ticaret Limited Şirketi hakkında düzenlenen 30.4.2007 günlü ve 470-10 sayılı vergi tekniği raporunda 26.6.2003 tarihinde şirket hisselerini devralan şirket ortaklarının ikametgah adreslerinde bulunamadığı, katma değer vergisi beyannamelerinin yüksek matrahlı olmasına rağmen ödenecek vergi çıkmadığı, 2003 yılı kurumlar vergisi, 2006/1 nci dönem geçici vergi ve Şubat dönemi için katma değer vergisi beyannamesini verdiği, sonraki dönemler beyanname vermediği, mükellefiyetinin 30.4.2007 tarihinde re'sen terkin edildiği ve hakkında yapılan tarhiyata dava açmadığının anlaşıldığı, davacının fatura aldığı bu mükellef hakkında yapılan tespitlerin faturaların sahte olduğunu gösterdiği sonucuna ulaşıldığından dava konusu vergi ziyaı cezalı katma değer vergisinde hukuka aykırılık görülmediği, kesilen özel usulsüzlük cezasının ise faturalarda belirtilen emtiaların gerçekte kimden alındığı yönünde yapılmış somut bir tespit olmadığından hukuka aykırı olduğu” gerekçesiyle kısmen kabul, kısmen ret kararı vermiş, karar taraflarca aleyhe yönlerin bozulması talepleriyle temyiz edilmiş, Danıştay 4. Daire Vergi Dairesinin temyiz istemini reddederken davacı mükellefin temyizini kabul ederek, “Vergi Mahkemesince, davacının yapmış olduğu hizmet alımlarına ait faturaları düzenleyen … İnşaat Taahhüt Turizm ve Sanayi Limited Şirketi hakkında düzenlenen vergi tekniği raporlarında yer alan tespitler esas alınarak ve vergileme açısından yeterli bularak davacı adına düzenlenen faturaların sahte ve içeriği itibarıyla yanıltıcı olduğu sonucuna varılmış ve bu faturalarda yer alan katma değer vergisi indirimi kabul edilmeyerek yapılan tarhiyatın kaldırılması istemiyle açılan dava reddedilmiştir.

Ancak, davacının kurumun defter ve belgelerinin incelenmesi sonucu sahte olduğu ileri sürülen fatura karşılıklarının banka aracılığı ile çekle ödendiği tesbit edildiği halde inceleme elemanınca vergi incelemesinin amacına uygun olarak bu belgelerin mahiyeti hakkında hiç bir inceleme yapılmamıştır.

Davacı tarafından ödemelerin çekle yapıldığını gösteren banka ekstreleri dosyaya sunulmuş ancak vergi mahkemesince de çekle ödeme iddiaları dikkate alınmamış, ödemelerin mahiyeti araştırılmamış, fatura düzenleyen firma hakkındaki raporda yer alan tespitler esas alınarak söz konusu faturaların sahte olduğu kabul edilmiştir.

Bütün bu hususlar gözönünde tutulduğunda, davacının lehine ve aleyhine olan hususların birlikte değerlendirilmediği, dolayısıyla dava konusu tarhiyatın, 213 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde belirtilen, vergilendirmede vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyetinin esas olacağı kuralı ile 134 üncü maddesindeki vergi incelemesinde öngörülen amaca aykırı olduğu sonucuna ulaşıldığından, eksik incelemeye dayalı vergi inceleme raporuna istinaden yapılan tarhiyatın kaldırılması istemiyle açılan davayı vergi ziyaı cezalı vergi aslı yönünden reddeden Vergi Mahkemesi kararında hukuka uyarlık görülmemiştir” gerekçesi ile Vergi Mahkemesi kararını davacı mükellef lehine bozmuştur.İndir